Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

Data ogłoszenia:2009-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 23

Strona 1 z 2
17.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1098/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2535/2001. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) skreśla się art. 5 lit. d); 2) w art. 19 skreśla się lit. c); 3) art. 19a otrzymuje brzmienie: „Artykuł 19a

W ramach ulg celnych przewidzianych w decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie systemu handlu produktami rolnymi (2) Wspólnota zobowiązała się otworzyć roczny kontyngent na przywóz 2 300 ton serów pochodzących z Turcji, objętych kodami CN 0406 90 29, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 i ex 0406 90 88, i objąć go zerową stawką celną. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 określa obowiązujące szczegółowe zasady administrowania wspomnianym przywozowym kontyngentem taryfowym, zwanym dalej „kontyngentem”. Administrowanie kontyngentami taryfowymi przy użyciu metody opartej na kolejności chronologicznej składania wniosków, o której mowa w art. 144 ust. 2 lit. a) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007, okazało się korzystne w innych sektorach rolnych. W celu uproszczenia procedur metoda, o której mowa, powinna zostać zasto­ sowana wobec kontyngentu będącego przedmiotem niniejszego rozporządzenia. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, 308b i art. 308c ust. l rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4). Z uwagi na specyfikę przechodzenia z jednego systemu administrowania na drugi, art. 308c ust. 2 i 3 rozporzą­ dzenia (EWG) nr 2454/93 nie powinien mieć zastoso­ wania w okresie obowiązywania kontyngentu rozpoczy­ nającego się w dniu 1 stycznia 2010 r. i trwającego do dnia 31 grudnia 2010 r.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 299 z 16.11.2007, 86 z 20.3.1998, s. 341 z 22.12.2001, 253 z 11.10.1993, s. 1. 1. s. 29. s. 1.

(2)

( 3)

1. Przepisy art. 308a, 308b i art. 308c ust. 1 rozporzą­ dzenia (EWG) nr 2454/93 stosuje się do kontyngentów podanych w załączniku VIIa i przewidzianych w: a) rozporządzeniu Rady (WE) nr 312/2003 (*);

(3)

b) rozporządzeniu Rady (WE) nr 747/2001 (**); c) załączniku IV, wykazie 4 do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy z Republiką Południowej Afryki (***); d) załączniku I do protokołu 1 do decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (****). 2. Przywóz na podstawie kontyngentów określonych w ust. 1 nie podlega obowiązkowi przedstawienia pozwo­ lenia na przywóz. 2a. W odniesieniu do kontyngentu określonego w ust. 1 lit. d), art. 308c ust. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nie powinien mieć zastosowania w okresie obowią­ zywania kontyngentu rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2010 r. i trwającego do dnia 31 grudnia 2010 r. 4. Obniżoną stawkę celną stosuje się po okazaniu dowodu pochodzenia wydanego zgodnie z:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 54 z 200917.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/433/WE z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzającej specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (  Dz.U. L 151 z 11.6.2008)

 • Dz. U. L301 - 52 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8702)

 • Dz. U. L301 - 41 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 33/08 (ex N 732/07), której Szwecja zamierza udzielić Volvo Aero Corporation z przeznaczeniem na badania i rozwój (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4542) (1)

 • Dz. U. L301 - 26 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/08 (ex N 908/06) planowanej przez Polskę na rzecz BVG Medien Beteiligungs GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7813) (1)

 • Dz. U. L301 - 6 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L301 - 3 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i zezwolenia na nowe zastosowanie tego preparatu jako dodatku paszowego dla kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1458/2005 (1)

 • Dz. U. L301 - 1 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.