Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/08 (ex N 908/06) planowanej przez Polskę na rzecz BVG Medien Beteiligungs GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7813) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 26

Strona 1 z 17
L 301/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/08 (ex N 908/06) planowanej przez Polskę na rzecz BVG Medien Beteiligungs GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7813)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/837/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Pismami z dnia 2 marca 2007 r. (D/50921), 15 czerwca 2007 r. (D/52553) i 21 grudnia 2007 r. (D/55146) Komisja zwróciła się z wnioskiem o przekazanie dodat­ kowych informacji. Polskie władze odpowiedziały pismami z dnia 13 kwietnia 2007 r. (A/33156), 23 października 2007 r. (A/38722) i 23 stycznia 2008 r. (A/1392).

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami,

Pismem z dnia 11 marca 2008 r. Komisja poinformo­ wała Polskę o podjęciu decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do tej pomocy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

1. PROCEDURA

(1)

W zgłoszeniu przesłanym pocztą elektroniczną w dniu 27 grudnia 2006 r., zarejestrowanym w Komisji tego samego dnia (2), polskie władze zgłosiły, zgodnie z art. 88 ust. 3 traktatu WE i na mocy Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (3) (zwanych dalej „Zasadami”), zamiar udzielenia pomocy regionalnej na rzecz dużego projektu inwestycyjnego przedsiębior­ stwa BVG Medien Beteiligungs GmbH.

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania (zwana dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”) została opubliko­ wana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag.

(5)

(1) Dz.U. C 159 z 24.6.2008, s. 18. (2) Początkowy dwumiesięczny okres, w którym należy dokonać oceny, rozpoczął się dnia 3 stycznia 2007 r. (3) Dz.U. C 70 z 19.3.2002, s. 8.

Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowa­ nych stron. Polskie władze odpowiedziały pismami z dnia 9 maja 2008 r. (A/8753) i 13 maja 2008 r. (A/8829), które zostały zarejestrowane przez Komisję w dniu 13 maja 2008 r.

(4) Zob. przypis 1.

17.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/27

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY 2.1. Cel

(6)

2.3. Projekt inwestycyjny 2.3.1. Produkty i technologia

(13)

Środek stanowi pomoc na rzecz utworzenia nowej drukarni wklęsłodrukowej, stanowiąc w ten sposób wsparcie rozwoju regionalnego i zatrudnienia w położonym w południowo-zachodniej Polsce regionie dolnośląskim, będącym obszarem objętym pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE, dla którego pułap pomocy regionalnej wynosi 50 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN), zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. (5). 2.2. Beneficjent

Spółka zakłada nową drukarnię wklęsłodrukową poło­ żoną w Nowogrodźcu w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

(14)

W technice wklęsłodruku farba drukarska jest przeno­ szona na podłoże (np. papier) przez stalowy cylinder drukujący, wygrawerowany elektromechanicznie lub techniką laserową.

(7)

Władze polskie poinformowały, że przedmiotowy projekt inwestycyjny ma być prowadzony i zarządzany przez spółkę komandytową BDN Sp. z o.o. Sp. k. (zwaną dalej „Spółką”). W skład Spółki wchodzą: jako komplementariusz zareje­ strowana w Polsce spółka BDN Sp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 54 z 200917.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/433/WE z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzającej specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (  Dz.U. L 151 z 11.6.2008)

 • Dz. U. L301 - 52 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8702)

 • Dz. U. L301 - 41 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 33/08 (ex N 732/07), której Szwecja zamierza udzielić Volvo Aero Corporation z przeznaczeniem na badania i rozwój (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4542) (1)

 • Dz. U. L301 - 23 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L301 - 6 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L301 - 3 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i zezwolenia na nowe zastosowanie tego preparatu jako dodatku paszowego dla kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1458/2005 (1)

 • Dz. U. L301 - 1 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.