Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 33/08 (ex N 732/07), której Szwecja zamierza udzielić Volvo Aero Corporation z przeznaczeniem na badania i rozwój (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4542) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 41

Strona 1 z 15
17.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 33/08 (ex N 732/07), której Szwecja zamierza udzielić Volvo Aero Corporation z przeznaczeniem na badania i rozwój (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4542)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/838/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Pismem z dnia 16 lipca 2008 r. Komisja przedstawiła Szwecji swoją decyzję w sprawie wszczęcia postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE, dotyczącego wyżej wymienionego środka pomocy. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zaprosiła zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat środka pomocy. Szwecja zgłosiła swoje uwagi w dniu 17 października 2008 r.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1),

uwzględniając otrzymane odpowiedzi,

Faksem z dnia 28 października 2008 r. uwagi zgłosił Fred Bodin, były prezes i dyrektor generalny spółki Volvo Aero. Pismem z dnia 31 października 2008 r. uwagi zgłosiła spółka GE Aviation. W korespondencji elektronicznej z dnia 3 listopada 2008 r. uwagi zgłosił związek zawodowy pracowników Volvo Aero – IF Metall.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Pismem z dnia 3 listopada 2008 r. Komisja przekazała te uwagi władzom szwedzkim, które z kolei zgłosiły swoje uwagi w dniu 12 grudnia 2008 r.

1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 10 grudnia 2007 r. władze szwedzkie zgłosiły Komisji środek dotyczący pomocy, jakiej zamie­ rzały udzielić spółce Volvo Aero Corporation. Pismem z dnia 28 stycznia 2008 r. Komisja zwróciła się z wnioskiem o dodatkowe informacje. Władze szwedzkie przedstawiły szereg odpowiedzi na ten wniosek w piśmie z dnia 18 marca 2008 r.

(6)

Pismem z dnia 30 marca 2009 r. Komisja zwróciła się do władz szwedzkich z wnioskiem o informacje uzupeł­ niające; Szwecja udzieliła odpowiedzi w dniu 3 kwietnia 2009 r.

(2)

W dniu 15 kwietnia 2008 r. odbyło się spotkanie władz szwedzkich i służb Komisji, po którym Komisja zwróciła się o informacje uzupełniające kolejnym pismem z dnia 21 kwietnia 2008 r. Władze szwedzkie udzieliły odpo­ wiedzi na to pismo, przedstawiając dodatkowe uwagi w piśmie z dnia 2 czerwca 2008 r. W swojej odpowiedzi władze szwedzkie nawiązały do informacji uzupełniają­ cych, w szczególności do wewnętrznej wymiany wiado­ mości drogą elektroniczną między członkami kierow­ nictwa beneficjenta. Powyższe informacje uzupełniające przekazano w dniu 19 czerwca 2008 r.

2. CEL ŚRODKA

(7)

Władze szwedzkie zamierzają przyznać pomoc Volvo Aero („spółka”) z przeznaczeniem na działalność badawczo-rozwojową („B + R”) w odniesieniu do podzes­ połów przeznaczonych do silnika GEnx, który opraco­ wała spółka General Electric („GE”) dla samolotu Boeing typu B787 i B747-8. W dniu 15 grudnia 2004 r. spółka Volvo Aero podpisała z GE wstępną umowę o partnerstwie opartym na podziale ryzyka i rozpoczęła prace nad projektem B + R.

(1) Dz.U. C 253 z 4.10.2008, s. 31.

(2) Zob. przypis 1.

L 301/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2009

(8)

Spółka Volvo Aero opracowuje i produkuje podzespoły do silników samolotów cywilnych i wojskowych; w 2008 r. osiągnęła przychody operacyjne w kwocie 359 mln SEK (ok. 39 mln EUR (3) i marżę operacyjną w wysokości 4,8 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 54 z 200917.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/433/WE z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzającej specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (  Dz.U. L 151 z 11.6.2008)

 • Dz. U. L301 - 52 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8702)

 • Dz. U. L301 - 26 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/08 (ex N 908/06) planowanej przez Polskę na rzecz BVG Medien Beteiligungs GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7813) (1)

 • Dz. U. L301 - 23 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L301 - 6 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L301 - 3 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i zezwolenia na nowe zastosowanie tego preparatu jako dodatku paszowego dla kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1458/2005 (1)

 • Dz. U. L301 - 1 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.