Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2009-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 6

Strona 1 z 8
L 301/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

jednej lub wielu grup konsumentów. W związku z tym należy obniżyć obecne NDP dla tych upraw.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pesty­ cydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), w związku z jego art. 15 ust. 1 lit. a) i art. 49 ust. 2,

W swojej opinii z dnia 15 września 2008 r. (4) w sprawie fenamifosu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla bananów, marchwi, papryki, ogórków, melonów, kapusty głowiastej i buraka cukrowego istnieje ryzyko, że akcep­ towane dzienne pobranie i ostra dawka referencyjna zostaną przekroczone dla jednej lub wielu grup konsu­ mentów. W związku z tym należy obniżyć obecne NDP dla tych upraw.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w odniesieniu do dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenary­ molu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydeme­ tonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny określono w załączniku II do rozporzą­ dzenia (WE) nr 396/2005.

W swojej opinii z dnia 15 września 2008 r. (5) w sprawie fenarymolu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla bananów, pomidorów i papryki istnieje ryzyko, że ostra dawka referencyjna zostanie przekroczona dla jednej lub wielu grup konsumentów. W związku z tym należy obniżyć obecne NDP dla tych upraw.

(7)

(2)

Udostępnione nowe informacje w zakresie toksykologii, narażenia konsumentów lub spodziewanych pozostałości pestycydów wskazują, że NDP mogą wzbudzać obawy związane z ochroną konsumentów.

W swojej opinii z dnia 15 września 2008 r. (6) w sprawie metamidofosu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla moreli, fasoli w strąkach i buraka cukrowego istnieje ryzyko, że ostra dawka referencyjna zostanie przekro­ czona dla jednej lub wielu grup konsumentów. W związku z tym należy obniżyć obecne NDP dla tych upraw.

(3)

W swojej opinii z dnia 20 października 2008 r. (2) w sprawie dimetoatu i ometoatu Urząd uznał w szczególności, że przy obecnych NDP dla kapusty głowiastej, sałaty, kalafiorów, wiśni i czereśni, pszenicy, grochu w strąkach i brukselki istnieje ryzyko, że akcep­ towane dzienne pobranie i ostra dawka referencyjna zostaną przekroczone dla jednej lub wielu grup konsu­ mentów. W związku z tym należy obniżyć obecne NDP dla tych upraw.

(8)

(4)

W swojej opinii z dnia 15 września 2008 r. (3) w sprawie etefonu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla ananasów, porzeczek, winogron i papryki istnieje ryzyko, że ostra dawka referencyjna zostanie przekroczona dla

(4 ) (5 ) (6 ) (7 )

W swojej opinii z dnia 26 września 2008 r. (7) w sprawie metomylu i tiodikarbu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla winogron, kapusty głowiastej, sałaty, kalafiorów, ziemniaków, pomidorów, bakłażanów, ogórków, grejp­ frutów, pomarańczy, cytryn, lim, mandarynek, brzos­ kwiń, śliwek, papryki, jabłek, gruszek, pigw, bananów, mango, ananasów, marchwi, selera korzeniowego, rzod­ kiewki, brukwi, melonów, arbuzów, dyni, kukurydzy cukrowej, brokułów, jarmużu, kalarepy, endywii, pora i buraka cukrowego istnieje ryzyko, że akceptowane dzienne pobranie i ostra dawka referencyjna zostaną przekroczone dla jednej lub wielu grup konsumentów. W związku z tym należy obniżyć obecne NDP dla tych upraw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 301 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 54 z 200917.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/433/WE z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzającej specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (  Dz.U. L 151 z 11.6.2008)

 • Dz. U. L301 - 52 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8702)

 • Dz. U. L301 - 41 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 33/08 (ex N 732/07), której Szwecja zamierza udzielić Volvo Aero Corporation z przeznaczeniem na badania i rozwój (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4542) (1)

 • Dz. U. L301 - 26 z 200917.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/08 (ex N 908/06) planowanej przez Polskę na rzecz BVG Medien Beteiligungs GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7813) (1)

 • Dz. U. L301 - 23 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L301 - 3 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i zezwolenia na nowe zastosowanie tego preparatu jako dodatku paszowego dla kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1458/2005 (1)

 • Dz. U. L301 - 1 z 200917.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.