Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

Data ogłoszenia:2009-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 31

Strona 1 z 4
18.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/31

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Rada uznała, że osoby, podmioty i organy wymienione w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 nadal powinny być objęte szczególnymi środkami ogra­ niczającymi przewidzianymi w tym rozporządzeniu. Wykaz osób i podmiotów powinien zostać zmieniony, tak aby uwzględnić zmiany w składzie osobowym rządu i organów administracyjnych Iranu, a także zmiany sytuacji zainteresowanych osób i podmiotów. Należy odpowiednio zaktualizować także wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007. Niniejsze rozporządzenie zastępuje decyzję Rady 2008/475/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu (2). Decyzja ta powinna w związku z tym zostać uchylona, Artykuł 1

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła rozporzą­ dzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ogranicza­ jących wobec Iranu. Artykuł 15 ust. 2 tego rozporzą­ dzenia przewiduje, że Rada ustanawia, weryfikuje i zmienia wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia. W dniu 23 czerwca 2008 r. Rada ustanowiła – w brzmieniu przedstawionym w załączniku V – wykaz osób, podmiotów i organów, do których odnosi się art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007. Zgodnie z art. 15 ust. 3 tego rozporządzenia Rada przedstawiła indywidualne i szczególne powody podjęcia decyzji zgodnie z art. 15 ust. 2 i podała je do wiadomości zainteresowanym osobom, podmiotom i organom. Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 Rada zweryfikowała cały wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia. Uwzględniła przy tym uwagi zgłoszone Radzie przez zainteresowane osoby, podmioty i organy.

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się decyzję 2008/475/WE. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 29.

L 303/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK V Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 A. Osoby fizyczne

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie Data umieszczenia w wykazie

1.

Reza AGHAZADEH

Data ur.: 15.3.1949 r. nr paszportu: S4409483, ważny 26.4.2000 r. – 27.04.2010 r. Wydany: Teheran, nr paszportu dyplomatycznego: D9001950, wydany: 22.1.2008 r. ważny do 21.1.2013 r. Miejsce ur.: Khoy

Były Szef AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

24.4.2007

2.

generał brygady IRGC Javad DARVISHVAND

Zastępca dyrektora ds. kontroli minister­ stwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL). Odpowiedzialny za całą infra­ strukturę i instalacje MODAFL.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 71 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L303 - 70 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/841/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L303 - 64 z 200918.11.2009

  Decyzja Rady 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L303 - 62 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L303 - 60 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L303 - 39 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L303 - 37 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 1 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.