Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39

Strona 1 z 28
18.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/39

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wpro­ wadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2008 r., 30 stycznia 2009 r., 13 lutego 2009 r., 23 lutego 2009 r., 5 marca 2009 r., 13 marca 2009 r., 18 marca 2009 r., 23/24 marca 2009 r., 20 kwietnia 2009 r., 3 czerwca 2009 r., 17 lipca 2009 r. i 10 sierpnia 2009 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić dane identyfi­ kacyjne dotyczące niektórych osób, grup i podmiotów, których fundusze i środki gospodarcze powinny zostać zamrożone.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamro­ żeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniach 11 sierpnia 2008 r., 16 września 2008 r., 3 października 2008 r., 21 października 2008 r., 2 grudnia 2008 r., 10 grudnia 2008 r., 23 grudnia

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

L 303/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: Zmiany dotyczące tytułu „Osoby prawne, grupy i podmioty” (1) Wpis „Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) AlRashid Trust). Adres: a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; Faks 662 38 14); c) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karaczi (tel. 497 92 63); d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi (tel. 587 25 45); e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karaczi, Pakistan (tel. 262 38 18-19); f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81). Dalsze informacje: a) Siedziba główna w Pakistanie, b) numery rachunków w Habib Bank Ltd., oddział walutowy: 05501741 i 06500138” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie: „Al Rashid Trust (alias) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan. Adres a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karaczi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbot­ tabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peszawar, Pakistan; e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 71 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L303 - 70 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/841/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L303 - 64 z 200918.11.2009

  Decyzja Rady 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L303 - 62 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L303 - 60 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L303 - 37 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 31 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

 • Dz. U. L303 - 1 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.