Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2009-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 64

Strona 1 z 4
L 303/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2007/140/WPZiB (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

W dniu 27 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ogranicza­ jących wobec Iranu. Zgodnie z art. 8 ust. 2 wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB Rada zweryfikowała cały wykaz osób i podmiotów – w postaci przedstawionej w załączniku II – wobec których zastosowanie mają art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) tego wspólnego stanowiska. Rada uznała, że osoby i podmioty wymienione w załączniku II do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB nadal powinny być objęte szczegól­ nymi środkami ograniczającymi przewidzianymi w tym wspólnym stanowisku. Wykaz osób i podmiotów powinien zostać zmieniony, tak aby uwzględnić zmiany w składzie osobowym rządu i organów administracyjnych Iranu, a także zmiany sytuacji odpowiednich osób i podmiotów.

Artykuł 1 Załącznik II do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB zastę­ puje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49.

18.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/65

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wykaz osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), oraz osób i podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) A. Osoby fizyczne

Imię i nazwisko Dane identyfikacyjne Uzasadnienie Data umieszczenia w wykazie

1.

Reza AGHAZADEH

Data ur.: 15.3.1949 r. nr paszportu: S4409483, ważny 26.4.2000 r. – 27.04.2010 r. Wydany: Teheran, nr paszportu dyplomatycznego: D9001950, wydany: 22.1.2008 r. ważny do 21.1.2013 r. Miejsce ur.: Khoy

Były Szef AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

24.4.2007

2.

generał brygady IRGC Javad DARVISHVAND

Zastępca dyrektora ds. kontroli minister­ stwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL). Odpowiedzialny za całą infra­ strukturę i instalacje MODAFL. Dyrektor zarządzający Organizacji Prze­ mysłu Obronnego (DIO), która została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Adres NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran Zastępca dyrektora i dyrektor naczelny przedsiębiorstwa zajmującego się wytwa­ rzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego (NFPC), będącego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). NFPC jest zaangażowane w działania związane ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domagają się Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa. Zastępca dyrektora ds. przemysłu w MODAFL. Pełni nadzór nad AIO i DIO. Szef wydziału ogólnego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zaangażo­ wany w formułowanie założeń polityki dotyczącej kwestii jądrowej. Zajmuje stanowisko dowódcze w IRGC.

24.6.2008

3.

generał brygady IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

24.6.2008

4.

dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

24.4.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 71 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L303 - 70 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/841/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L303 - 62 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L303 - 60 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L303 - 39 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L303 - 37 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 31 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

 • Dz. U. L303 - 1 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.