Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 304 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 304 POZ 14

L 304/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2009

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 99/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1). W drodze decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. (2) w Porozumieniu uwzględniono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 (3) oraz uchylono w ramach Porozumienia rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 będzie nadal obowiązywać w ramach Porozumienia do dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniających w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008. W Porozumieniu należy zatem ponownie uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ze szcze­ gólnym dostosowaniem. Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 zostaje uchylone w ramach Porozumienia ze skutkiem od dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniającej w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008. W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 należy dodać dostosowanie dotyczące proto­ kołu ustaleń w sprawie audytów zawartego z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w tekście w pkt 66h (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008) wprowadza się następujące zmiany: (i) dostosowania b), c) i d) otrzymują odpowiednio oznaczenia c), d) i e); (ii) po dostosowaniu a) wprowadza się dostosowanie w brzmieniu: „b) artykuł 8 nie ma zastosowania w odniesieniu do państw EFTA.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 277 z 22.10.2009, s. 37. 232 z 3.9.2009, s. 25. 97 z 9.4.2008, s. 72. 355 z 30.12.2002, s. 1.

19.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/15

Jeżeli Komisja, na podstawie art. 8, sporządzi z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywil­ nego (ang. ICAO) protokół ustaleń w sprawie audytów, państwa EFTA będą dążyć do sporzą­ dzenia wspólnie z ICAO protokołu ustaleń odpowiadającego temu, który podpisała Komisja.”; 2) po pkt 66ha (rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009) wprowadza się punkt w brzmieniu: „66hb. 32002 R 2320: rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywil­ nego (Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1), zmienione: — 32004 R 0849: rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 229 z 29.6.2004, s. 3. Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem nastę­ pujących dostosowań: a) Środki ustanowione w tym rozporządzeniu nie mają zastosowania do krajowych usług lotniczych w portach lotniczych na terytorium Islandii. b) Środki ustanowione w tym rozporządzeniu nie mają zastosowania do istniejącej infra­ struktury lotnictwa cywilnego na terytorium Liechtensteinu. c) Rozporządzenie to obowiązuje do dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniającej w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania rozpo­ rządzenia (WE) nr 300/2008.”; 3) skreśla się pkt 66hb (rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) ze skutkiem od dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniającej w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*), lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda Helen SLETNES

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 304 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 24 z 200919.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 60 z 9.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

 • Dz. U. L304 - 23 z 200919.11.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L304 - 21 z 200919.11.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L304 - 20 z 200919.11.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L304 - 18 z 200919.11.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L304 - 16 z 200919.11.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L304 - 12 z 200919.11.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L304 - 10 z 200919.11.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L304 - 8 z 200919.11.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L304 - 6 z 200919.11.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik VII (Uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L304 - 5 z 200919.11.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L304 - 4 z 200919.11.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L304 - 3 z 200919.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L304 - 1 z 200919.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.