Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 307 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9007) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 307 POZ 7

21.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9007)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/847/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W związku z tym decyzja 2005/176/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. W celu ochrony poufności przekazywanych informacji nie należy publikować załączników do niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspól­ nocie (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Dyrektywa 82/894/EWG dotyczy zgłaszania ognisk chorób zwierząt wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Decyzja Komisji 2005/176/WE (2) ustanawia skodyfiko­ waną formę i kody zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą 82/894/EWG. W załączniku X/01 do tej decyzji wymienia się kody regionów weterynaryjnych w Niemczech. Niemcy zmieniły nazwy i granice swoich regionów wete­ rynaryjnych. Zmiany te mają wpływ na system zgłaszania chorób zwierzęcych (ADNS). Nowe regiony powinny zatem zastąpić obecnie wymienione w tym systemie. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik X/01 do decyzji 2005/176/WE.

Artykuł 1 Załącznik X/01 do decyzji 2005/176/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 58. (2) Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 40.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 307 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 9 z 200921.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 301 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L307 - 8 z 200921.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1112/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zawieszającego składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 306 z 20.11.2009)

 • Dz. U. L307 - 4 z 200921.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1090/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L307 - 3 z 200921.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 318/2007 ustanawiającego warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L307 - 1 z 200921.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.