Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 308 POZ 24

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ułatwień w wykorzystaniu dywidendy cyfrowej w Unii Europejskiej (1)

Data ogłoszenia:2009-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 308 POZ 24

Strona 1 z 3
L 308/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ułatwień w wykorzystaniu dywidendy cyfrowej w Unii Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/848/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211,

Już w swoich wcześniejszych konkluzjach z dnia 1 grudnia 2005 r. Rada zwróciła się do państw człon­ kowskich o to, by w miarę możliwości całkowicie prze­ szły na nadawanie cyfrowe do 2012 r. Zgodnie z ramami regulacyjnymi łączności elektronicznej państwa członkowskie powinny stworzyć sprzyjające warunki do efektywnego wykorzystania widma radio­ wego i zapewnić skuteczne zarządzanie nim. W połączeniu z zasadą lepszego stanowienia prawa oznacza to, że przydziału widma radiowego należy dokonać w taki sposób, aby zapewnić społeczeństwu jak największe korzyści kulturalne, gospodarcze i społeczne. Niemniej jednak, ze względu na rozbieżności istniejące między poszczególnymi krajami w kontekście bieżącej sytuacji i wcześniejszych rozwiązań, zasadę tę należy wprowadzać stopniowo i w sposób wystarczająco elastyczny. Dopóki nie zostanie zwolnione widmo radiowe wykorzy­ stywane uprzednio lub obecnie do nadawania analogo­ wego, uzyskanie potencjalnych korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających z przyszłych usług opar­ tych na dywidendzie cyfrowej nie będzie w pełni możliwe. Ponadto użytkownicy i konsumenci mają coraz powszechniejszy dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej po przystępnych cenach. Kilka państw człon­ kowskich zaprzestało już nadawania w systemie analo­ gowym, a kilka innych postanowiło zagwarantować, że do 2012 r. cała działalność nadawcza prowadzona będzie przy użyciu technologii cyfrowej. Na szczeblu europejskim należy zatem opracować spójną politykę dotyczącą przechodzenia na technologię cyfrową i zakończenia nadawania w systemie analogowym, tak aby możliwe było jak najszybsze zakończenie tej proce­ dury, zgodnie z początkowymi planami niektórych państw członkowskich. Jeżeli na cel ten przeznaczone będą dotacje państwowe, zastosowana procedura powinna być zgodna z zasadami dotyczącymi pomocy państwa.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W konkluzjach z dnia 12 czerwca 2008 r. Rada zwróciła się do Komisji o określenie spójnej podstawy skoordyno­ wanego wykorzystania zakresów częstotliwości zwolnio­ nych w wyniku przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe (dywidenda cyfrowa) na zasadzie niewyłączności i nieobowiązkowości. W podstawie tej należy uwzględnić zwłaszcza aspekty techniczne, analizę kosztów i wpływ społeczno-gospodarczy różnych wariantów i prawnych warunków dostępu do częstotliwości.

(5)

(2)

W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pełnego wykorzystania potencjału dywidendy cyfrowej w Europie zatytułowanej „Wspólne podejście do zagospodarowania zakresów częs­ totliwości zwolnionych w wyniku przejścia na nadawanie cyfrowe” (1) również podkreślono potencjalne korzyści skoordynowanego podejścia do gospodarowania częstot­ liwościami widma w Unii Europejskiej pod względem ekonomii skali i rozwoju interoperacyjnych usług bezprzewodowych. Zwrócono też uwagę na konieczność uniknięcia fragmentacji, która prowadzi do nieoptymal­ nego wykorzystania tego rzadkiego zasobu. W związku z powyższym Parlament zaapelował o aktywną współ­ pracę między państwami członkowskimi w celu prze­ zwyciężenia przeszkód istniejących na szczeblu krajowym w skutecznej (re)alokacji dywidendy cyfrowej.

(6)

(1) 2008/2099(INI).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 308 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 20 z 200924.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

 • Dz. U. L308 - 17 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1090/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L308 - 14 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i ustanawiające administrowanie nimi oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 933/2002

 • Dz. U. L308 - 5 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające część III.2, III.3 i III.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

 • Dz. U. L308 - 3 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1124/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żarłacza śledziowego w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L308 - 1 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.