Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 308 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające część III.2, III.3 i III.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

Data ogłoszenia:2009-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 308 POZ 5

Strona 1 z 7
24.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1125/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające część III.2, III.3 i III.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności jego art. 27, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

W związku z istnieniem pewnego błędu konieczna jest zmiana części formularza notyfikacyjnego załączonego do rozporządzenia (WE) nr 794/2004. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 794/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szcze­ gółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (2) usta­ nowiono wzór obowiązkowych wyczerpujących formu­ larzy notyfikacyjnych dla celów zgłaszania pomocy państwa. W następstwie przyjęcia przez Komisję komunikatu w sprawie kryteriów analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indy­ widualnemu (3) oraz komunikatu Komisji w sprawie kryteriów dla potrzeb analizy zgodności pomocy państwa przeznaczonej na pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnos­ prawnych (4), która objęta jest obowiązkiem zgłoszeń indywidualnych, konieczna jest zmiana części formularzy notyfikacyjnych załączonych do rozporządzenia (WE) nr 794/2004.

Artykuł 1 Część III.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Część III.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Część III.7a pytanie 2.3 oraz części III.7b pytanie 2.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 zmienia się zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 83 z 27.3.1999, s. 1. L 140 z 30.4.2004, s. 1. C 188 z 11.8.2009, s. 1. C 188 z 11.8.2009, s. 6.

L 308/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2009

ZAŁĄCZNIK I „CZĘŚĆ III.2 FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCYCH POMOCY SZKOLENIOWEJ Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania pomocy indywidualnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. g) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (1), objętej kryteriami analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indywidualnemu (zwanymi dalej »kryteriami analizy zgodności«) (2). Należy z niego korzystać również w przypadku wszelkiej pomocy indywidualnej lub programów pomocy, zgłaszanych Komisji do celów pewności prawnej. Jeśli w zgłoszonym projekcie uczestniczy kilku beneficjentów, proszę podać poniżej dane dotyczące każdego z tych podmiotów. ZGODNOŚĆ POMOCY ZE WSPÓLNYM RYNKIEM NA PODSTAWIE ART. 87 UST. 3 LIT. C) TRAKTATU WE – SZCZEGÓŁOWA OCENA Pomoc szkoleniowa może zostać uznana za zgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 308 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 24 z 200924.11.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ułatwień w wykorzystaniu dywidendy cyfrowej w Unii Europejskiej (1)

 • Dz. U. L308 - 20 z 200924.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

 • Dz. U. L308 - 17 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1090/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L308 - 14 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i ustanawiające administrowanie nimi oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 933/2002

 • Dz. U. L308 - 3 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1124/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żarłacza śledziowego w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L308 - 1 z 200924.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.