Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 17

31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK 18 MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓBEK PRZEZ INSPEKTORA

L 31/31

1. 1.1.

WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania dotyczące zgodności uważa się za spełnione z mechanicznego i geometrycznego punktu widzenia, jeżeli różnice nie przekraczają nieuchronnych odchyłek produkcyjnych w granicach wymagań niniejszego regulaminu. Zgodność retroreflektorów produkowanych seryjnie nie jest podważana popod względem właściwości fotometrycznych, jeżeli w trakcie badania właściwości fotometrycznych wybranego losowo urządzenia odblaskowego: żadna zmierzona wartość nie różni się więcej niż o 20 % od minimalnej wartości określonej w niniejszym regulaminie; urządzenia odblaskowe wykazujące oczywiste wady nie są uwzględniane. Zachowane są współrzędne trójchromatyczne. PIERWSZE POBIERANIE PRÓBEK Przy pierwszym pobraniu próbek wybierane są losowo cztery urządzenia odblaskowe. Pierwszą próbkę z dwóch oznacza się przez A, drugą — B.

1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 2.

2.1. 2.1.1.

Zgodność nie jest kwestionowana Po wykonaniu procedury pobrania próbki przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku zgodność retroreflektorów pochodzących z produkcji seryjnej nie jest kwestionowana, jeżeli niekorzystne odchyłki zmierzonych wartości parametrów szkieł odblaskowych wynoszą:

2.1.1.1. próbka A A1: jedno urządzenie odblaskowe jedno urządzenie odblaskowe nie więcej niż A2: oba urządzenia odblaskowe więcej niż ale nie więcej niż przejdź do próbki B 2.1.1.2. próbka B B1: 2.2. 2.2.1. oba urządzenia odblaskowe 0% 0% 20 % 0% 20 %

Zgodność jest kwestionowana Po zakończeniu procedury pobrania próbki przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku zgodność szkieł odblaskowych pochodzących z produkcji seryjnej jest kwestionowana, a producentowi stawiany jest wymóg, aby jego produkcja spełniła wymagania (dostosowanie), jeżeli odchyłki od zmierzonych wartości parametrów szkieł odblaskowych są następujące:

2.2.1.1. próbka A A3: jedno urządzenie odblaskowe nie więcej niż jedno urządzenie odblaskowe więcej niż ale nie więcej niż 2.2.1.2. próbka B B2: w przypadku A2 jedno urządzenie odblaskowe więcej niż ale nie więcej niż jedno urządzenie odblaskowe nie więcej niż B3: w przypadku A2 jedno urządzenie odblaskowe jedno urządzenie odblaskowe więcej niż ale nie więcej niż 0% 20 % 30 % 0% 20 % 20 % 20 % 20 % 30 %

L 31/32

2.3.

PL Cofnięcie homologacji

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

Zgodność kwestionuje się i stosuje się pkt 9, jeżeli po wykonaniu procedury pobrania próbek przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku odchyłki zmierzonych wartości parametrów szkieł odblaskowych wynoszą: 2.3.1. próbka A A4: jedno urządzenie odblaskowe nie więcej niż jedno urządzenie odblaskowe więcej niżA5: A5: 2.3.2. próbka B B4: w przypadku A2 jedno urządzenie odblaskowe więcej niż ale nie więcej niż jedno urządzenie odblaskowe więcej niż B5: w przypadku A2 oba urządzenia odblaskowe więcej niż B6: w przypadku A2 jedno urządzenie odblaskowe jedno urządzenie odblaskowe więcej niż 3. POWTÓRNE POBRANIE PRÓBEK W przypadkach określonych w A3, B2 i B3, w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia konieczne jest ponowne pobranie próbek, przy czym należy pobrać trzecią próbkę C dwóch szkieł odblaskowych oraz czwartą próbę D dwóch szkieł odblaskowych wybranych spośród egzemplarzy wyprodukowanych po dostosowaniu. 0% 30 % 20 % 0% 20 % 20 % oba urządzenia odblaskowe więcej niż 20 % 30 % 20 %

3.1. 3.1.1.

Zgodność nie jest kwestionowana Po zakończeniu procedury pobrania próbki przedstawionej na rysunku 1 w niniejszym załączniku zgodność retroreflektorów pochodzących z produkcji seryjnej nie jest kwestionowana, jeżeli niekorzystne odchyłki zmierzonych wartości parametrów szkieł odblaskowych wynoszą:

3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 31 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L31 - 35 z 200931.1.2009

    Regulamin nr 4 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

  • Dz. U. L31 - 0 z 200931.1.2009

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.