Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie środków C 20/07 (ex NN 31/07) przyznanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Pickman (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3541) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 25

Strona 1 z 12
26.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/25

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie środków C 20/07 (ex NN 31/07) przyznanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Pickman (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3541)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/849/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i otrzymała uwagi tych władz w pismach z dnia 15 września 2007 r. oraz z dnia 26 listopada 2007 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanym artykułem i uwzględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

(3)

Po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 10 października 2007 r. decyzji o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu (zwanej dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”), w której zaproszono zainteresowanych do przedstawienia swoich uwag, Komisja otrzymała uwagi od beneficjenta pomocy w pismach zarejestrowanych dnia 26 listopada 2007 r. oraz 7 kwietnia 2008 r. Dnia 12 lutego 2008 r. oraz 11 kwietnia 2008 r. uwagi te zostały przesłane władzom hiszpańskim, które odpowiedziały dnia 2 kwietnia 2008 r. Nie otrzymano uwag od stron trzecich.

Na podstawie zarzutów sformułowanych przez stronę skarżącą w piśmie zarejestrowanym dnia 5 kwietnia 2006 r., według których władze hiszpańskie przypusz­ czalnie przyznały pomoc państwa spółce Pickman – La Cartuja de Sevilla SA (zwanej dalej „spółką Pickman” lub „przedsiębiorstwem”), Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) zwróciła się do władz hiszpańskich z prośbą o udzielenie informacji w pismach z dnia 12 kwietnia 2006 r. oraz z dnia 12 lutego 2007 r., na które władze hiszpańskie odpowiedziały pismami zarejestrowanymi dnia 7 czerwca 2006 r., 30 sierpnia 2006 r. i 18 kwietnia 2007 r. Dnia 27 czerwca 2007 r. Komisja poinformowała władze hiszpańskie o podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania

2. BENEFICJENT

(4)

(2)

Spółka Pickman jest producentem nakryć stołowych i naczyń porcelanowych utworzoną w Sewilli w 1841 r. Przedsiębiorstwo tradycyjnie koncentruje się na wytwa­ rzaniu wyrobów rzemieślniczych wysokiej jakości oraz ich bezpośredniej sprzedaży hotelom, restauracjom, przedsiębiorstwom gastronomicznym lub sprzedaży za pośrednictwem współpracujących z nią sprzedawców detalicznych. Ostatnio spółka dokonała dywersyfikacji swojej działalności rozszerzając ją na rynek upominków firmowych oraz placówek hotelarskich. Pickman obecnie zatrudnia 140 pracowników, a w 2005 r. obroty firmy wyniosły 4,28 mln EUR. Z tego względu spółkę należy uznać za średnie przedsiębiorstwo (2).

(1) Dz.U. C 239 z 11.10.2007, s. 12.

(2) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

L 311/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2009

(5)

Pickman działa na rynku ceramiki, który jako całość notuje sprzedaż ogółem wartości 26 000 mln EUR, co szacunkowo stanowi jedną trzecią produkcji światowej ogółem, i zatrudnia 222 000 pracowników. W bardziej konkretnym ujęciu segment zdefiniowany jako „serwisy stołowe oraz elementy dekoracyjne” ma pewne specy­ ficzne właściwości, to znaczy wymaga większej liczby siły roboczej, jest blisko powiązany z odbiorcą końcowym i wykazuje dużą potrzebę konkurencji w zakresie projektowania i jakości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 35 z 200926.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (  Dz.U. L 12 z 16.1.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 42)

 • Dz. U. L311 - 23 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bitto (CHNP))

 • Dz. U. L311 - 21 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Insalata di Lusia (CHOG))

 • Dz. U. L311 - 6 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

 • Dz. U. L311 - 3 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE (1)

 • Dz. U. L311 - 1 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.