Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 3

Strona 1 z 2
26.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylające decyzję 2008/798/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wych i środkach żywienia zwierząt (RASFF), o którym mowa w art. 2 ust. 4 decyzji 2008/798/WE, w odniesieniu do niedopuszczalnych stężeń melaminy w takich produktach żywnościowych i paszach z Chin znacznie spadła od stycznia 2009 r., a władze Chin przedłożyły gwarancje dotyczące kontroli melaminy w takich produktach wywożonych do Wspólnoty. Z tego względu należy poddać przeglądowi środki usta­ nowione w decyzji 2008/798/WE.

(4)

W art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewi­ dziano możliwość przyjęcia odpowiednich wspólnoto­ wych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do żywności i pasz przywożonych z państwa trzeciego, aby chronić zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt lub środowisko, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być w wystarczającym stopniu ograniczone za pomocą środków podjętych indywidualnie przez poszczególne państwa członkowskie. Komisja została poinformowana we wrześniu 2008 r., że w mleku początkowym i w innych przetworach mlecz­ nych z Chin stwierdzono wysokie stężenie melaminy. Aby przeciwdziałać zagrożeniu dla zdrowia, które może powstać w wyniku narażenia na wysoką zawartość mela­ miny w produktach żywnościowych i paszach, w decyzji Komisji 2008/798/WE z dnia 14 października 2008 r. nakładającej specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającej decyzję Komisji 2008/757/WE (2) przewidziano zakaz przywozu do Wspólnoty produktów zawierających mleko lub prze­ twory mleczne, soję lub przetwory sojowe, będących środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywie­ niowego dla niemowląt i małych dzieci, oraz zobowią­ zano państwa członkowskie do przeprowadzania syste­ matycznych kontroli wszystkich przesyłek pasz i żywności pochodzących lub wysłanych z Chin, zawie­ rających mleko lub przetwory mleczne, soję lub prze­ twory sojowe oraz wodorowęglan amonu przeznaczony do żywności lub pasz. W decyzji tej stężenie wynoszące 2,5 mg/kg uznane zostało za odpowiedni poziom pozwalający na rozgraniczenie pomiędzy nieuniknionym występowaniem śladowych ilości melaminy a niedopuszczalnym zanieczyszczeniem. Liczba powiadomień zgłoszonych do systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościo­

Biorąc pod uwagę fakt, że produkty zawierające mleko lub przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe, będące środkami spożywczymi specjalnego przezna­ czenia żywieniowego dla niemowląt lub małych dzieci, są głównym, a w niektórych przypadkach jedynym źródłem pożywienia niemowląt i małych dzieci, należy utrzymać zakaz przywozu do Wspólnoty wszelkich takich produktów pochodzących z Chin. Państwa człon­ kowskie powinny zapewnić bezzwłoczne niszczenie wszelkich takich produktów znajdujących się w obrocie. Równocześnie systematyczne kontrole wszystkich prze­ syłek żywności i pasz pochodzących lub wysłanych z Chin, zawierających mleko lub przetwory mleczne, soję lub przetwory sojowe oraz wodorowęglan amonu przeznaczony do żywności lub pasz stały się zbędne ze względu na znaczny spadek powiadomień RASFF; dlatego należy obniżyć intensywność kontroli bezpośred­ nich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 311 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 35 z 200926.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (  Dz.U. L 12 z 16.1.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 4, s. 42)

 • Dz. U. L311 - 25 z 200926.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie środków C 20/07 (ex NN 31/07) przyznanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Pickman (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3541) (1)

 • Dz. U. L311 - 23 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bitto (CHNP))

 • Dz. U. L311 - 21 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Insalata di Lusia (CHOG))

 • Dz. U. L311 - 6 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

 • Dz. U. L311 - 1 z 200926.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.