Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady

Data ogłoszenia:2009-11-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 1

Strona 1 z 4
27.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1139/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Zwiększenie przejrzystości prawa wspólnotowego jest zasadniczym elementem strategii lepszego stanowienia prawa wdrażanego przez instytucje Wspólnoty. W tym kontekście należy usunąć z obowiązującego prawodaw­ stwa akty prawne, które nie wywołują już rzeczywistych skutków. Decyzja Rady 91/373/EWG z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie zawarcia przez Europejską Wspólnotę Gospo­ darczą porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich dotyczącego gwarancji kredytowych na wywóz produktów rolnych i spożywczych ze Wspólnoty do Związku Radzieckiego (1) oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 599/91 z dnia 5 marca 1991 r. wprowadza­ jące gwarancje kredytowe na wywóz produktów rolnych i spożywczych ze Wspólnoty, Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier, Polski, Rumunii, Jugosławii, Litwy, Łotwy i Estonii do Związku Radzieckiego (2) dotyczyły tymcza­ sowej sytuacji, a zatem nie wywołują już skutków. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3093/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiające stawki celne, które mają być stosowane przez Wspólnotę, wynikające z negocjacji w ramach art. XXIV.6 GATT w następstwie przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji do Unii Europej­ skiej (3) włączono do rozporządzenia Rady (EWG) nr

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (4)

2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenkla­ tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (4) i w związku z tym nie wywołuje już skutków.

(1)

(2)

Decyzja Rady 96/620/WE z dnia 1 października 1996 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka ustalającego z dniem 1 stycznia 1994 r. dodat­ kowe kwoty, które mają być potrącane z opłat lub należ­ ności celnych w przywozie do Wspólnoty nieprzetwo­ rzonej oliwy z oliwek pochodzącej z Maroka (5) wdrożyła porozumienie, które zostało następnie zastąpione, a decyzja Rady 2002/958/WE z dnia 28 listopada 2002 r. dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka, wprowadzającego czasowe odstęp­ stwo w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty pomi­ dorów pochodzących z Maroka od protokołu rolnego nr 1 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotmi Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (6), miała charakter tymczasowy; nie wywołują już w związku z tym skutków.

(5)

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1804/98 z dnia 14 sierpnia 1998 r. ustanawiające autonomiczne cło stosowane do pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy, objętych kodem CN 2303 10 19 i 2309 90 20 oraz wprowadzające kontyngent taryfowy na przywóz pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (paszowy gluten kukurydziany) objętych kodami CN 2303 10 19 i 2309 90 20, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (7) zostało przyjęte w ramach sporu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, który został już rozwiązany, a w związku z tym rozpo­ rządzenie to nie ma już żadnego praktycznego znaczenia.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 256 277 333 233 z z z z 7.9.1987, s. 1. 30.10.1996, s. 35. 10.12.2002, s. 21. 20.8.1998, s. 1.

(1) Dz.U. L 202 z 25.7.1991, s. 39. (2) Dz.U. L 67 z 14.3.1991, s. 21. (3) Dz.U. L 334 z 30.12.1995, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 312 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 73 z 200927.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/854/WPZiB z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L312 - 71 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. upoważniająca Francję do zawarcia umowy, odpowiednio, z Saint-Pierre i Miquelon, Majottą, Nową Kaledonią, Polinezją Francuską oraz Wallis i Futuną w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Francją a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Francji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9254)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9083) (1)

 • Dz. U. L312 - 56 z 200927.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiająca kwestionariusz sprawozdania państw członkowskich z wykonania dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9105) (1)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/146/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2008/125/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L312 - 44 z 200927.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidująca pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (1)

 • Dz. U. L312 - 43 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L312 - 42 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L312 - 40 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L312 - 38 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach WE oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L312 - 16 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L312 - 14 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (ChNP))

 • Dz. U. L312 - 8 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 17 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L312 - 6 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 4 z 200927.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.