Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG (1)

Data ogłoszenia:2009-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 3

Strona 1 z 2
28.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wyko­ nawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (1), w szczególności jej art. 3a, uwzględniając dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, ener­ getyki, transportu i telekomunikacji (2), w szczególności jej art. 3a, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług poczto­ wych (3), w szczególności jej art. 44 ust. 1, uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi (4), w szczególności jej art. 36 ust. 1,

(4)

wiednio, dyrektywą 2004/17/WE lub dyrektywą 2004/18/WE, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, pod warunkiem że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji o udzieleniu zamówienia bez uprzedniej publikacji ogło­ szenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej.

(2)

Wzory standardowych formularzy ogłoszeń o udzieleniu zamówienia są określone w załącznikach III i VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającego standardowe formu­ larze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamó­ wień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6). Celem zapewnienia pełnej skuteczności dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG, zmienionych dyrektywą 2007/66/WE, standardowe formularze tych ogłoszeń powinny zostać dostosowane tak, by podmioty zamawia­ jące i instytucje zamawiające mogły zamieścić w nich uzasadnienie, o którym mowa w art. 2f dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG.

(3)

Dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG przewidują ogło­ szenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, które ma być stosowane, na zasadzie dobrowolności, celem zapew­ nienia przejrzystości przed zawarciem umowy. Należy określić standardowy formularz tego rodzaju ogłoszenia.

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicz­ nych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1564/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG, zmienione dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5), umożliwiają państwom członkowskim skró­ cenie terminu wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieskuteczności umowy w sprawie zamówienia publicz­ nego w przypadkach, gdy podmiot zamawiający opubli­ kował, względnie instytucja zamawiająca opublikowała, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z, odpo­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 395 z 30.12.1989, s. 33. 76 z 23.3.1992, s. 14. 134 z 30.4.2004, s. 1. 134 z 30.4.2004, s. 114. 335 z 20.12.2007, s. 31.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1564/2005 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 126 z 200928.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w odniesieniu do działań w zakresie komunikacji, badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L313 - 83 z 200928.11.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 81 z 200928.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 78 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/151/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 75 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/150/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flokumafenu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 65 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (1)

 • Dz. U. L313 - 60 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2010 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L313 - 59 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 57 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG))

 • Dz. U. L313 - 52 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Izraela

 • Dz. U. L313 - 50 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela oraz wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L313 - 40 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 36 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym i uchylające decyzję 2008/433/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.