Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 50

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela oraz wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

Data ogłoszenia:2009-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 50

L 313/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1153/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2398/96 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi kontyngentami na przywóz do Wspólnoty produktów z sektora mięsa drobiowego pochodzących z Izraela oraz wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2398/96 z dnia 12 grudnia 1996 r. otwierające kontyngent taryfowy na mięso indycze pochodzące i przywożone z Izraela przewidziany w Układzie o stowarzyszeniu oraz Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (2), w szczególności jego art. 2, uwzględniając decyzję Rady 2009/855/WE z dnia 20 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Poro­ zumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Euro­ pejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, prze­ tworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołów­ stwa, a także zastąpienia protokołów nr 1 i 2 oraz załącznika do protokołu nr 1 i załącznika do protokołu nr 2 jak również zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (3), w szczególności jego art. 2 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

z indyków) przewiduje obniżkę cła w odniesieniu do rocznej ilości 1 568 ton.

o

100 %

Kontyngent taryfowy IL 2 wymieniony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1384/2007, o numerze porząd­ kowym 09.4091 i objęty kodami CN 0207 32, 0207 33, 0207 35 oraz 0207 36 (mięso z kaczek) przewiduje obniżkę cła o 100 % w odniesieniu do rocznej ilości 560 ton. Na mocy Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael zatwierdzonego decyzją 2009/855/WE (zwanego dalej „porozumieniem”) należy dostosować ilości i kody CN przewidziane obecnie w kontyngentach IL 1 oraz IL 2. Porozumienie to wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2010 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1384/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(3)

(4) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1384/2007 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku kontyngentowego 2010.

Kontyngent taryfowy IL 1 wymieniony w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1384/2007 (4), o numerze porządkowym 09.4092 i objęty kodami CN 0207 25, 0207 27 10, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60 oraz 0207 27 70 (mięso

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 7. Zob. s. 81 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 40.

28.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/51

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

Numer grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Opis towarów (1)

Obniżka cła KNU w %

Ilości roczne (w tonach)

IL 1

09.4092

0207 27 10 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70

Kawałki mięsa z indyków bez kości, zamrożone Kawałki mięsa z indyków z kośćmi, zamrożone

100

4 000

IL 2

09.4091

ex 0207 33 ex 0207 35

Mięso z kaczek i gęsi, niecięte na kawałki, zamrożone Pozostałe mięso lub podroby jadalne z kaczek i gęsi, świeże lub schło­ dzone Pozostałe mięso lub podroby jadalne z kaczek i gęsi, zamrożone

100

560

ex 0207 36

(1) Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do wyszczególnienia produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego jest określana przy wykorzystaniu kodów CN. W przypadku gdy wskazywane są kody ex CN, stosowalność systemu preferencyjnego jest określana poprzez łączne zastosowanie kodów CN oraz odpowiadającego im opisu.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 313 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L313 - 126 z 200928.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w odniesieniu do działań w zakresie komunikacji, badań, ocen i dotacji bezpośredniej dla OIE na podstawie art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002

 • Dz. U. L313 - 83 z 200928.11.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 81 z 200928.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

 • Dz. U. L313 - 78 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/151/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 75 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/150/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flokumafenu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L313 - 65 z 200928.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (1)

 • Dz. U. L313 - 60 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2010 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L313 - 59 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 57 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOG))

 • Dz. U. L313 - 52 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Izraela

 • Dz. U. L313 - 40 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych środków spożywczych z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające decyzję 2006/504/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 36 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. wprowadzające specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym i uchylające decyzję 2008/433/WE (1)

 • Dz. U. L313 - 3 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG (1)

 • Dz. U. L313 - 1 z 200928.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.