Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/168/WE w odniesieniu do sporządzania wykazu zespołów pobierania i wytwarzania zarodków, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9320) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 22

L 315/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/168/WE w odniesieniu do sporządzania wykazu zespołów pobierania i wytwarzania zarodków, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9320)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/873/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (4) uchyliła i zastąpiła decyzję 92/452/EWG. Decyzja 2008/155/WE stanowi, że państwa członkowskie przywożą zarodki z krajów trzecich tylko w przypadku, gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania i wytwarzania zarodków, wymienione w załączniku do tej decyzji.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwie­ rząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 lit. b),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 89/556/EWG określa warunki zdrowotne zwierząt, regulujące handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z krajów trzecich świeżych i zamrożonych zarodków bydła domowego.

(2)

Decyzja Komisji 2006/168/WE z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na przywóz zarodków bydła domowego pobranych lub wytworzonych w kraju trzecim wymienionym w załączniku I do tej decyzji przez zatwierdzone zespoły pobierania lub wytwarzania zarodków wymienione w załączniku do decyzji Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiającej wykazy zespołów pobierania zarodków i zespoły produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trze­ cich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (3).

Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (5) zmieniła dyrektywę 89/556/EWG i wprowadziła uproszczoną procedurę sporządzania i publikowania wykazu zespołów pobierania i wytwarzania zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty. Zgodnie z nową procedurą, która ma być stosowana od dnia 1 stycznia 2010 r., Komisja nie będzie już sporządzała wykazu. Wykaz zespołów pobie­ rania lub wytwarzania zarodków, zatwierdzony przez właściwy organ danego kraju trzeciego zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 89/556/EWG i z których zarodki mogą być wysyłane do Wspólnoty, trzeba będzie jedynie przekazać Komisji, która ma go udostępnić opinii publicznej w celach informacyjnych.

(5)

W konsekwencji wprowadzenia dyrektywą 2008/73/WE nowej procedury decyzja 2008/155/WE będzie stoso­ wana do dnia 31 grudnia 2009 r.

(6)

Należy zatem 2006/168/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(3)

Decyzja Komisji 2008/155/WE z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przy­

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1. (2) Dz.U. L 57 z 28.2.2006, s. 19. (3) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, s. 40.

(4) Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 51. (5) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40.

2.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/23

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Art. 1 decyzji 2006/168/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Ogólne warunki przywozu zarodków Państwa członkowskie zezwalają na przywóz zarodków bydła domowego (zwanych dalej »zarodkami«), które zostały pobrane lub wytworzone w krajach trzecich, wymienionych w załączniku I do niniejszej decyzji, przez zespoły pobierania lub wytwarzania zarodków zatwierdzone zgodnie z art. 8 dyrektywy 89/556/EWG.”.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 51 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

 • Dz. U. L315 - 50 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady

 • Dz. U. L315 - 49 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L315 - 48 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 46 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 44 z 20092.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 37 z 20092.12.2009

  Wymiana listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 35 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady 2009/877/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 30 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia technicznych środków wykonawczych w związku z wprowadzaniem danych i tworzeniem odsyłaczy między wnioskami, dostępem do danych, zmianą, usuwaniem i wcześniejszym usuwaniem danych oraz prowadzeniem rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępem do nich w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9402)

 • Dz. U. L315 - 25 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008

 • Dz. U. L315 - 24 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania do dyrektywy 2003/23/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazamoksu, oksasulfuronu, etoksysulfuronu, foramsulfuronu, oksadiargilu i cyjazofamidu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9349) (1)

 • Dz. U. L315 - 18 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób

 • Dz. U. L315 - 15 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyznające Republice Chorwacji uprawnienia w zakresie zarządzania pomocą w ramach komponentu V Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich w odniesieniu do środków przedakcesyjnych 101 i 103 w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L315 - 11 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9199) (1)

 • Dz. U. L315 - 8 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca załączniki XI, XII, XV i XVI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do minimalnych norm bezpieczeństwa mających zastosowanie do laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy oraz do wykazu tych laboratoriów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9094) (1)

 • Dz. U. L315 - 1 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 5/07 (ex N 469/05) w odniesieniu do złagodzenia obowiązku powiadamiania nałożonego na przedsiębiorstwa żeglugi morskiej objęte duńskim systemem podatku tonażowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4522) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.