Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia technicznych środków wykonawczych w związku z wprowadzaniem danych i tworzeniem odsyłaczy między wnioskami, dostępem do danych, zmianą, usuwaniem i wcześniejszym usuwaniem danych oraz prowadzeniem rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępem do nich w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9402)

Data ogłoszenia:2009-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 30

Strona 1 z 5
L 315/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia technicznych środków wykonawczych w związku z wprowadzaniem danych i tworzeniem odsyłaczy między wnioskami, dostępem do danych, zmianą, usuwaniem i wcześniejszym usuwaniem danych oraz prowadzeniem rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępem do nich w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9402)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2009/876/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (1), w szczególności jego art. 45 ust. 2 lit. a)–d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 45 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 należy przyjąć środki niezbędne do technicz­ nego wdrożenia VIS dotyczące procedur wprowadzania danych i tworzenia odsyłaczy między wnioskami, dostępu do danych, zmiany, usuwania i wcześniejszego usuwania danych oraz prowadzenia rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępu do nich. Należy przyjąć techniczną koncepcję własności, aby dane w systemie VIS były utrzymywane jedynie przez organy wizowe państw członkowskich odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do VIS. Środki ustanowione niniejszą decyzją, dotyczące wdro­ żenia VIS na poziomie technicznym, powinny zostać uzupełnione o szczegółowe specyfikacje techniczne i dokument kontroli interfejsu VIS. Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczest­ niczyła w przyjmowaniu rozporządzenia (WE) nr 767/2008, nie jest nim związana, ani nie podlega jego stosowaniu. Jednakże ze względu na fakt, że rozporzą­ dzenie (WE) nr 767/2008 stanowi rozwinięcie dorobku Schengen zgodnie z postanowieniami tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania, w myśl art. 5 wyżej wymienionego protokołu, pismem z dnia 13 października 2008 r. poinformowała o transpozycji tego dorobku do swojego prawa krajo­ wego. Dlatego też w świetle prawa międzynarodowego Dania zobowiązana jest do wprowadzenia w życie niniej­ szej decyzji. Zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (5) Zjednoczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 767/2008, nie jest nim zwią­ zane, ani nie podlega jego stosowaniu, ponieważ stanowi ono rozwinięcie przepisów dorobku Schengen. Dlatego też niniejsza decyzja nie jest skierowana do Zjednoczo­ nego Królestwa.

(6)

W decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia wizowego systemu informacyj­ nego (VIS) (2) ustanowiono VIS jako system wymiany danych wizowych między państwami członkowskimi oraz przyznano Komisji mandat na stworzenie tego systemu. Rozporządzenie (WE) nr 767/2008 określa cel i funkcje VIS oraz związane z nim obowiązki, a także ustanawia warunki i procedury wymiany danych wizowych między państwami członkowskimi, aby ułatwić rozpatrywanie wniosków wizowych oraz wydawanie związanych z tym decyzji. Artykuł 45 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 przewiduje, że środki niezbędne do wdrożenia na poziomie technicznym centralnego VIS, interfejsów krajowych i infrastruktury komunikacyjnej między centralnym VIS a interfejsami krajowymi są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2. Decyzja Komisji 2009/377/WE (3) ustanawia środki wykonawcze dla mechanizmu konsultacji i procedur określonych w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 767/2008. Decyzja Komisji 2009/756/WE (4) ustanawia specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biomet­ rycznej w VIS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 51 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

 • Dz. U. L315 - 50 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady

 • Dz. U. L315 - 49 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L315 - 48 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 46 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 44 z 20092.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 37 z 20092.12.2009

  Wymiana listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 35 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady 2009/877/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 25 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008

 • Dz. U. L315 - 24 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania do dyrektywy 2003/23/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazamoksu, oksasulfuronu, etoksysulfuronu, foramsulfuronu, oksadiargilu i cyjazofamidu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9349) (1)

 • Dz. U. L315 - 22 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/168/WE w odniesieniu do sporządzania wykazu zespołów pobierania i wytwarzania zarodków, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9320) (1)

 • Dz. U. L315 - 18 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób

 • Dz. U. L315 - 15 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyznające Republice Chorwacji uprawnienia w zakresie zarządzania pomocą w ramach komponentu V Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich w odniesieniu do środków przedakcesyjnych 101 i 103 w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L315 - 11 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9199) (1)

 • Dz. U. L315 - 8 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca załączniki XI, XII, XV i XVI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do minimalnych norm bezpieczeństwa mających zastosowanie do laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy oraz do wykazu tych laboratoriów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9094) (1)

 • Dz. U. L315 - 1 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 5/07 (ex N 469/05) w odniesieniu do złagodzenia obowiązku powiadamiania nałożonego na przedsiębiorstwa żeglugi morskiej objęte duńskim systemem podatku tonażowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4522) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.