Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 37

Tytuł:

Wymiana listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

Data ogłoszenia:2009-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 37

Strona 1 z 5
2.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/37

TŁUMACZENIE

Wymiana listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu A. List Republiki Seszeli Ekscelencjo! Nawiązujemy do posiedzenia roboczego zorganizowanego na Seszelach w dniach 18 i 19 sierpnia 2009 r. w celu omówienia porozumień z UE w sprawie aktów piractwa i rozboju, w którym to posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele UE, członkowie Komitetu Wysokiego Szczebla Seszeli i inne odnośne instytucje, oraz do wystosowanego po posiedzeniu pisma z dnia 21 sierpnia 2009 r. W czasie posiedzenia roboczego omówiono obawy różnych zaangażowanych instytucji dotyczące przeka­ zywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju. Co do zasady zatwierdzono „Wskazówki dotyczące przeka­ zywania Republice Seszeli podejrzanych o akty piractwa i rozboju oraz zajętego mienia” przygotowane przez Prokuratora Generalnego Republiki Seszeli, które mają zapewnić, aby każde przekazywanie podejrzanych o akty piractwa i rozboju odbywało się zgodnie z prawem Seszeli. Ustalono również, że uzgodnienia wykonawcze (wyjaśniające art. 10 proponowanego porozumienia w sprawie przekazywania) mogłyby zostać przyjęte po sfinalizowaniu proponowanego porozumienia o przekazywaniu oraz że przygotowane zostaną wspólne wskazówki dotyczące przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju oraz zajętego mienia. Ponadto Republika Seszeli otrzyma pomoc niezbędną do zatrzymywania, utrzymywania, sądzenia i repatriowania podejrzanych o akty piractwa i rozboju oraz do prowadzenia dochodzeń w ich sprawach. W następstwie posiedzenia roboczego i wystosowanego przez nas pisma odbyły się dalsze rozmowy w ramach Komitetu Wysokiego Szczebla w sprawie przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju na terytorium Republiki Seszeli. Rząd Republiki Seszeli chciałby przy okazji ponownie zapewnić UE o swoim zaangażowaniu w jak najszerszą współpracę – z uwzględnieniem dostępnych w tym państwie zasobów i możliwości oferowanych przez jego infrastrukturę – na rzecz zwalczania aktów piractwa i przyjmowania przekazywanych podej­ rzanych o akty piractwa i rozboju. Jednocześnie rząd Seszeli chciałby wyrazić pragnienie, aby doszło do podpisania porozumienia EU SOFA, podczas gdy dyskusje na temat proponowanego porozumienia UE w sprawie przekazywania kontynuują. Z uwagi na trwające negocjacje i w oczekiwaniu na zawarcie odpowiadającego obu stronom porozumienia między UE a rządem Republiki Seszeli w sprawie przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju na jej terytorium, rząd Republiki Seszeli może upoważnić EUNAVFOR do przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju zatrzymanych podczas jego działań w wyłącznej strefie ekonomicznej, na wodach terytorialnych, wodach archipelagu i na wodach śródlądowych Republiki Seszeli. Takie upoważnienie rozciąga się na ochronę statków pod banderą Seszeli i obywateli Seszeli na statkach, które pływają pod inną banderą, poza powyższym limitem i, w innych sytuacjach, na pełnym morzu według uznania Repub­ liki Seszeli. Zawsze pod warunkiem że: — UE, świadoma ograniczonych możliwości Republiki Seszeli w zakresie przyjmowania, sądzenia, prze­ trzymywania i więzienia podejrzanych o akty piractwa i rozboju, oraz uwzględniając zgodę Republiki Seszeli na przyjmowanie na swoim terytorium podejrzanych o akty piractwa i rozboju, zapewnia Republice Seszeli pełne wsparcie finansowe, w zakresie zasobów ludzkich, materialne, logistyczne i infrastrukturalne potrzebne do zatrzymywania, więzienia, utrzymywania, sądzenia i repatriowania podejrzanych o akty piractwa i rozboju lub skazanych za takie przestępstwa, a także potrzebne do prowadzenia dochodzeń w ich sprawach, — Prokurator Generalny ma przynajmniej dziesięć (10) dni od daty przekazania podejrzanych o akty piractwa lub rozboju na podjęcie decyzji, czy dostępne dowody są wystarczające do osądzenia podej­ rzanych,

L 315/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 51 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

 • Dz. U. L315 - 50 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady

 • Dz. U. L315 - 49 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L315 - 48 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 46 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 44 z 20092.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 35 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady 2009/877/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 30 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia technicznych środków wykonawczych w związku z wprowadzaniem danych i tworzeniem odsyłaczy między wnioskami, dostępem do danych, zmianą, usuwaniem i wcześniejszym usuwaniem danych oraz prowadzeniem rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępem do nich w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9402)

 • Dz. U. L315 - 25 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008

 • Dz. U. L315 - 24 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania do dyrektywy 2003/23/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazamoksu, oksasulfuronu, etoksysulfuronu, foramsulfuronu, oksadiargilu i cyjazofamidu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9349) (1)

 • Dz. U. L315 - 22 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/168/WE w odniesieniu do sporządzania wykazu zespołów pobierania i wytwarzania zarodków, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9320) (1)

 • Dz. U. L315 - 18 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób

 • Dz. U. L315 - 15 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyznające Republice Chorwacji uprawnienia w zakresie zarządzania pomocą w ramach komponentu V Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich w odniesieniu do środków przedakcesyjnych 101 i 103 w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L315 - 11 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9199) (1)

 • Dz. U. L315 - 8 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca załączniki XI, XII, XV i XVI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do minimalnych norm bezpieczeństwa mających zastosowanie do laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy oraz do wykazu tych laboratoriów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9094) (1)

 • Dz. U. L315 - 1 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 5/07 (ex N 469/05) w odniesieniu do złagodzenia obowiązku powiadamiania nałożonego na przedsiębiorstwa żeglugi morskiej objęte duńskim systemem podatku tonażowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4522) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.