Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady

Data ogłoszenia:2009-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 50

L 315/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2009

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady (2009/881/UE)

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16 ust. 9, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 236 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa jest przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagra­ nicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Przewodniczącym w organach przygotowawczych różnych składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, jest członek grupy, który sprawuje prezydencję danego składu, chyba że postanowiono inaczej zgodnie z art. 4. Artykuł 3 Rada do Spraw Ogólnych we współpracy z Komisją zapewnia spójność i ciągłość prac różnych składów Rady w ramach wielo­ letniego programowania. Państwa członkowskie sprawujące prezydencję podejmują, przy wsparciu Sekretariatu Generalnego Rady, wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia organizacji i sprawnego przebiegu prac Rady. Artykuł 4 Rada przyjmuje decyzję ustanawiającą środki w celu wykonania niniejszej decyzji. Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej.

Deklaracja (nr 9) załączona do Aktu końcowego konfe­ rencji międzyrządowej, która przyjęła traktat z Lizbony, przewiduje, że w dniu wejścia w życie Traktatu Rada Europejska przyjmie decyzję, której tekst przedstawiono we wspomnianej deklaracji. Należy zatem przyjąć wyżej wymienioną decyzję,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Prezydencję Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicz­ nych, sprawują uprzednio ustalone grupy trzech państw człon­ kowskich przez okres 18 miesięcy. Grupy te tworzone są na zasadzie równej rotacji między państwami członkowskimi, przy uwzględnieniu ich różnorodności i równowagi geograficznej w ramach Unii. 2. Każdy członek grupy kolejno, przez okres sześciu miesięcy, sprawuje prezydencję wszystkich składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych. Pozostali człon­ kowie grupy wspierają prezydencję we wszystkich jej obowiąz­ kach na podstawie wspólnego programu. Członkowie grupy mogą przyjąć inne ustalenia między sobą. Artykuł 2 Komitetowi Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkow­ skich przewodniczy przedstawiciel państwa członkowskiego, które sprawuje prezydencję Rady do Spraw Ogólnych.

Sporządzono w Brukseli 1 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady Europejskiej

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 51 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

 • Dz. U. L315 - 49 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L315 - 48 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 46 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 44 z 20092.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 37 z 20092.12.2009

  Wymiana listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 35 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady 2009/877/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 30 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia technicznych środków wykonawczych w związku z wprowadzaniem danych i tworzeniem odsyłaczy między wnioskami, dostępem do danych, zmianą, usuwaniem i wcześniejszym usuwaniem danych oraz prowadzeniem rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępem do nich w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9402)

 • Dz. U. L315 - 25 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008

 • Dz. U. L315 - 24 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania do dyrektywy 2003/23/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazamoksu, oksasulfuronu, etoksysulfuronu, foramsulfuronu, oksadiargilu i cyjazofamidu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9349) (1)

 • Dz. U. L315 - 22 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/168/WE w odniesieniu do sporządzania wykazu zespołów pobierania i wytwarzania zarodków, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9320) (1)

 • Dz. U. L315 - 18 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób

 • Dz. U. L315 - 15 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyznające Republice Chorwacji uprawnienia w zakresie zarządzania pomocą w ramach komponentu V Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich w odniesieniu do środków przedakcesyjnych 101 i 103 w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L315 - 11 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9199) (1)

 • Dz. U. L315 - 8 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca załączniki XI, XII, XV i XVI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do minimalnych norm bezpieczeństwa mających zastosowanie do laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy oraz do wykazu tych laboratoriów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9094) (1)

 • Dz. U. L315 - 1 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 5/07 (ex N 469/05) w odniesieniu do złagodzenia obowiązku powiadamiania nałożonego na przedsiębiorstwa żeglugi morskiej objęte duńskim systemem podatku tonażowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4522) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.