Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

Data ogłoszenia:2009-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 51

Strona 1 z 4
2.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/51

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego (2009/882/UE)

RADA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 235 ust. 3, 1. Rada Europejska przyjmuje swój regulamin wewnętrzny zawarty w załączniku. 2. W celu przyjęcia swojego regulaminu wewnętrznego Rada Europejska może zastosować procedurę pisemną przewidzianą w art. 7 wspomnianego regulaminu wewnętrznego. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Traktat z Lizbony przekształca Radę Europejską w jedną z instytucji Unii Europejskiej.

(2)

Rada Europejska powinna zatem przyjąć swój regulamin wewnętrzny.

(3)

Aby umożliwić jego niezwłocznie przyjęcie w dniu wejścia w życie traktatu z Lizbony, należy w niniejszej decyzji przewidzieć możliwość zastosowania przez Radę Europejską procedury pisemnej przewidzianej w art. 7 swojego regulaminu wewnętrznego w celu przyjęcia wspomnianego regulaminu,

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2009 r. W imieniu Rady Europejskiej

H. VAN ROMPUY

Przewodniczący

L 315/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2009

ZAŁĄCZNIK REGULAMIN WEWNĘTRZNY RADY EUROPEJSKIEJ Artykuł 1 Zwoływanie posiedzeń i ich miejsce 1. Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, zwoływana przez jej przewodniczącego (1).

Nie później niż rok przed rozpoczęciem danego półrocza i w ścisłej współpracy z państwem członkowskim, które będzie sprawowało prezydencję w danym półroczu, Przewodniczący Rady Europejskiej podaje do wiadomości prze­ widywane daty posiedzeń Rady Europejskiej w tym półroczu.

Jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (2).

2. Posiedzenia Rady Europejskiej odbywają się w Brukseli.

W wyjątkowych okolicznościach Przewodniczący Rady Europejskiej, za zgodą Rady do Spraw Ogólnych lub Komitetu Stałych Przedstawicieli, stanowiących jednomyślnie, mogą zadecydować o innym miejscu posiedzenia Rady Europej­ skiej.

Artykuł 2 Przygotowywanie i zapewnienie ciągłości prac Rady Europejskiej 1. Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy z Przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych (3).

2. Rada do Spraw Ogólnych przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich ciągłość, w powiązaniu z Przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją. (4)

3. Przewodniczący ustanawia ścisłą współpracę i koordynację z prezydencją Rady i Przewodniczącym Komisji, w szczególności poprzez regularne spotkania.

4. W sytuacji, gdy Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować funkcji z powodu choroby, w przypadku jego śmierci lub w przypadku pozbawienia go mandatu zgodnie z art. 15 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, zastępuje go, w stosownym przypadku do czasu wyboru jego następcy, członek Rady Europejskiej reprezentujący państwo człon­ kowskie, które sprawuje półroczną prezydencję Rady.

Artykuł 3 Porządek obrad i przygotowania 1. Na potrzeby przygotowań, o których mowa w art. 2 ust. 2, co najmniej cztery tygodnie przed każdym zwykłym posiedzeniem Rady Europejskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 1, jej przewodniczący w ścisłej współpracy z członkiem Rady Europejskiej reprezentującym państwo członkowskie sprawujące półroczną prezydencję Rady oraz z Przewodniczącym Komisji, przedkłada Radzie do Spraw Ogólnych projekt porządku obrad z uwagami.

Wkłady pozostałych składów Rady w prace Rady Europejskiej są przekazywane Radzie do Spraw Ogólnych nie później niż na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 315 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 50 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady

 • Dz. U. L315 - 49 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L315 - 48 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 46 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L315 - 44 z 20092.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L315 - 37 z 20092.12.2009

  Wymiana listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 35 z 20092.12.2009

  Decyzja Rady 2009/877/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie warunków i trybu przekazywania podejrzanych o akty piractwa i rozboju przez EUNAVFOR Republice Seszeli i w sprawie traktowania takich osób po ich przekazaniu

 • Dz. U. L315 - 30 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia technicznych środków wykonawczych w związku z wprowadzaniem danych i tworzeniem odsyłaczy między wnioskami, dostępem do danych, zmianą, usuwaniem i wcześniejszym usuwaniem danych oraz prowadzeniem rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępem do nich w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9402)

 • Dz. U. L315 - 25 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008

 • Dz. U. L315 - 24 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania do dyrektywy 2003/23/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazamoksu, oksasulfuronu, etoksysulfuronu, foramsulfuronu, oksadiargilu i cyjazofamidu jako substancji czynnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9349) (1)

 • Dz. U. L315 - 22 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/168/WE w odniesieniu do sporządzania wykazu zespołów pobierania i wytwarzania zarodków, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9320) (1)

 • Dz. U. L315 - 18 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób

 • Dz. U. L315 - 15 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. przyznające Republice Chorwacji uprawnienia w zakresie zarządzania pomocą w ramach komponentu V Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich w odniesieniu do środków przedakcesyjnych 101 i 103 w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L315 - 11 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9199) (1)

 • Dz. U. L315 - 8 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca załączniki XI, XII, XV i XVI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do minimalnych norm bezpieczeństwa mających zastosowanie do laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy oraz do wykazu tych laboratoriów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9094) (1)

 • Dz. U. L315 - 1 z 20092.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 5/07 (ex N 469/05) w odniesieniu do złagodzenia obowiązku powiadamiania nałożonego na przedsiębiorstwa żeglugi morskiej objęte duńskim systemem podatku tonażowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4522) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.