Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 317 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

Data ogłoszenia:2009-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 317 POZ 1

Strona 1 z 14
3.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

obowiązuje już uwaga dodatkowa, do stosowania której była używana ta metoda. Rozporządzenie (EWG) nr 3470/89 powinno w związku z tym zostać uchylone. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Niektóre rozporządzenia Komisji dotyczące klasyfikacji towarów, przyjęte w celu zapewnienia jednolitości w stosowaniu Nomenklatury scalonej, ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, zawierają odnie­ sienia do nieistniejących lub nieważnych już kodów lub uwag. Rozporządzenia te powinny zatem zostać zmie­ nione w celu uwzględnienia właściwych, obowiązujących kodów i uwag. Klasyfikacja towarów ustalona w niektórych innych rozporządzeniach stała się zbędna lub nie jest już właściwa lub ważna, między innymi z uwagi na zmiany w opisie towarów i odpowiadających im kodów w Systemie Zharmonizowanym lub w Nomenklaturze scalonej. Rozporządzenia te należy zatem zmienić lub uchylić. Metoda analizy ustanowiona w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3470/89 (2) stała się zbędna, ponieważ nie

Artykuł 1 W rozporządzeniach wymienionych w kolumnie 2. tabeli przedstawionej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia wprowadza się zmiany określone w tym załączniku. Artykuł 2 W rozporządzeniach wymienionych w kolumnie 2. tabeli przedstawionej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia wprowadza się zmiany określone w tym załączniku. Artykuł 3 Rozporządzenia wymienione w załączniku III do niniejszego rozporządzenia zostają uchylone. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. (2) Dz.U. L 337 z 21.1.1989, s. 6.

L 317/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2009

ZAŁĄCZNIK I (o których mowa w art. 1) W poniższej tabeli, w odniesieniu do rozporządzeń wymienionych w kolumnie 2., kody CN, uwagi, sformułowania lub zdania przedstawione w kolumnie 3. zastępuje się kodami CN, uwagami, sformułowaniami lub zdaniami przedstawio­ nymi w kolumnie 4.

Lp. (1) Rozporządzenie Komisji (2) Jest: (3) Powinno być (4)

(EWG) nr 484/79 (Dz.U. L 64 z 14.3.1979, s. 47): 1 w art. 1: (EWG) nr 3402/82 (Dz.U. L 357 z 18.12.1982, s. 16): 2 w art. 1: (EWG) nr 1480/83 (Dz.U. L 151 z 9.6.1983, s. 27): 3 w art. 1: (EWG) nr 1030/86 (Dz.U. L 95 z 10.4.1986, s. 13): 4 w art. 1: (EWG) nr 2275/88 (Dz.U. L 200 z 26.7.1988, s. 10): 5 6 a) w pozycji 1. tabeli przedstawionej w załączniku, w kolumnie 3.: b) w pozycji 6. tabeli przedstawionej w załączniku, w kolumnie 3.: (i) w kolumnie 2.: (ii) w kolumnie 3.: 7 c) w pozycji 7. tabeli przedstawionej w załączniku: (i) w kolumnie 2.: (ii) w kolumnie 3.: 8 d) w pozycji 8. tabeli przedstawionej w załączniku: (i) w kolumnie 2.: (ii) w kolumnie 3.: (EWG) nr 3491/88 (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 317 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 48 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1184/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 46 z 20093.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9425) (1)

 • Dz. U. L317 - 36 z 20093.12.2009

  Decyzja Komisji z 26 listopada 2009 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2010 r. i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9131)

 • Dz. U. L317 - 34 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Formaggio di Fossa di Sogliano (ChNP))

 • Dz. U. L317 - 32 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Cornish Sardines (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 30 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bremer Klaben (ChOG)]

 • Dz. U. L317 - 28 z 20093.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marrone di Combai (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.