Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

Data ogłoszenia:2009-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 1

Strona 1 z 2
5.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji (2009/889/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

(5)

zobowiązała się do pomocy w odbudowie gospodarki Gruzji zgodnie ze wspólną oceną potrzeb przeprowa­ dzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy.

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(6)

Wspólnota Europejska zapowiedziała, iż w latach 20082010 udzieli pomocy Gruzji do maksymalnej kwoty 500 mln EUR.

po zasięgnięciu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Ze względu na fakt, że w bilansie płatniczym Gruzji w latach 2009-2010 utrzymywać się będzie pozostająca do zaspokojenia znaczna luka finansowa, do pakietu Wspólnoty na rzecz Gruzji włączono pomoc makrofi­ nansową.

Stosunki między Gruzją a Unią Europejską (UE) rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, wzmoc­ nionej dzięki zapoczątkowanemu niedawno Partnerstwu Wschodniemu. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 1 września 2008 r. potwierdzono wolę UE do zacieśnienia stosunków unijno-gruzińskich w następstwie konfliktu zbrojnego między Gruzją a Rosją z sierpnia 2008 r. Stabilizacja gospodarcza Gruzji i ożywienie jej gospo­ darki są wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poprzez promesę kredytową zatwier­ dzoną w dniu 15 września 2008 r. Podczas konferencji darczyńców, która odbyła się w dniu 22 października 2008 r., społeczność międzynarodowa

(2)

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty związanych z niniejszą pomocą finansową konieczne jest, aby Gruzja zapewniła odpo­ wiednie środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidło­ wościom związanym z tą pomocą i w zakresie ich zwal­ czania, oraz by zapewniona została możliwość przepro­ wadzania kontroli przez Komisję oraz Trybunał Obra­ chunkowy.

(8)

Udostępnienie pomocy finansowej Wspólnoty narusza uprawnień władzy budżetowej.

nie

(3)

(9)

Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finan­ sowym.

(4)

(10)

Traktat nie określa dla przyjęcia niniejszej decyzji innych kompetencji niż wynikające z art. 308,

L 320/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2009

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Wspólnota udostępnia Gruzji pomoc finansową w postaci dotacji w maksymalnej kwocie 46 mln EUR, aby wesprzeć starania Gruzji na rzecz powojennej odbudowy jej gospodarki, na którą negatywny wpływ ma również światowy kryzys finan­ sowy, a także by przyczynić się do złagodzenia ograniczeń finansowych związanych z realizacją rządowego programu reform gospodarczych. 2. Wspólnotową pomocą finansową zarządza Komisja w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, w sposób spójny z umowami lub ustaleniami zawartymi między Gruzją i MFW. 3. Pomoc finansowa Wspólnoty udostępniana jest na okres dwóch lat począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie protokołu ustaleń, o którym mowa w art. 2 ust.1. Jednakże jeżeli wymagają tego okoliczności, Komisja, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu dostępności pomocy o maksymalnie jeden rok. Artykuł 2 1. Komisja jest upoważniona do uzgodnienia z władzami Gruzji, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, założeń polityki gospodarczej i warunków finansowych, którym podlega wspólnotowa pomoc finansowa, a które określone zostaną w protokole ustaleń i umowie o dotację.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 36 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (  Dz.U. L 263 z 9.10.2007)

 • Dz. U. L320 - 35 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy, uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 i (WE) nr 348/2000, kończącego przeglądy okresowe i przeglądy wygaśnięcia ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz kończącego przeglądy okresowe ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz z Chorwacji i Ukrainy (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20095.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1192/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 23 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9522) (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Wspólnoty w odniesieniu do wykazów krajów trzecich i centrów pozyskiwania nasienia oraz wymogów dotyczących świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9354) (1)

 • Dz. U. L320 - 9 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Serbii

 • Dz. U. L320 - 6 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 3 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.