Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Wspólnoty w odniesieniu do wykazów krajów trzecich i centrów pozyskiwania nasienia oraz wymogów dotyczących świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9354) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 12

Strona 1 z 4
L 320/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Wspólnoty w odniesieniu do wykazów krajów trzecich i centrów pozyskiwania nasienia oraz wymogów dotyczących świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9354)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/893/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Ponadto dyrektywa 90/429/EWG przewiduje, że do prze­ syłek nasienia należy dołączyć świadectwa zdrowia zwie­ rząt wystawione według wzoru sporządzonego zgodnie z tą dyrektywą.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę 90/429 Rady EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającą warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasie­ niem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2,

Decyzja Komisji 2002/613/WE z dnia 19 lipca 2002 r. ustanawiająca warunki przywozu nasienia trzody chlewnej (2) określa wykaz krajów trzecich, których ma dotyczyć zezwolenie państw członkowskich na przywóz nasienia. Wykaz ten sporządza się na podstawie statusu zdrowotnego zwierząt pochodzących z tych krajów trze­ cich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Decyzja 2002/613/WE ustanawia również wykaz centrów pozyskiwania nasienia, których ma dotyczyć zezwolenie państw członkowskich na przywóz nasienia.

(1)

Dyrektywa 90/429/EWG ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt, mające zastosowanie w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem trzody chlewnej oraz w jego przywozie z krajów trzecich. Dyrektywa ta przewiduje, że państwa członkowskie mogą zezwolić na przywóz takiego nasienia tylko z tych krajów trzecich, które znajdują się w wykazie sporządzonym zgodnie z procedurą określoną w tej dyrektywie. Dyrektywa 90/429/EWG przewiduje również, że w ramach tej samej procedury zostanie sporządzony wykaz zatwierdzonych centrów pozyski­ wania nasienia, których może dotyczyć zezwolenie państw członkowskich na przywóz nasienia pochodzą­ cego z tych krajów trzecich.

(5)

Szereg centrów pozyskiwania nasienia w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych znajduje się obecnie w tym wykazie. Wspomniane kraje trzecie wnioskują o wprowadzenie licznych zmian w zapisach dotyczących ich centrów pozyskiwania nasienia wymienionych w wykazie. Niektóre z tych zmian dotyczą szczegóło­ wych informacji administracyjnych lub skreślenia już zatwierdzonych centrów, a inne dodania nowych centrów.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 62.

(2) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, s. 45.

5.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/13

(6)

Kanada i Stany Zjednoczone przedstawiły odpowiednie gwarancje w zakresie zgodności nowych centrów pozy­ skiwania nasienia z odpowiednimi warunkami określo­ nymi w dyrektywie 90/429/EWG, a przedmiotowe centra pozyskiwania nasienia zostały urzędowo zatwierdzone przez służby weterynaryjne tych krajów trzecich dla celów wywozu nasienia do Wspólnoty. W związku z tym należy wprowadzić odpowiednie zmiany w wykazie zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia, określonym w decyzji 2002/613/WE.

(12)

powinny być zaopatrzone w świadectwa zdrowia sporzą­ dzone zgodnie z wzorem stosowanym w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, okre­ ślonym w załączniku D do dyrektywy 90/429/EWG, ze zmianami określonymi w załączniku 11 dodatek 2 rozdział VIII(B) pkt 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi. W związku z tym należy skreślić załącznik IV do decyzji 2002/613/WE.

(7)

Wzór świadectwa weterynaryjnego zamieszczony w załączniku III do decyzji 2002/613/WE uwzględnia warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przywozu nasienia do Wspólnoty. Warunki te nie są w pełni spójne z warunkami określonymi w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt („Kodeks zdrowia zwierząt lądowych”) i dlatego należy je zaktualizować.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 36 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (  Dz.U. L 263 z 9.10.2007)

 • Dz. U. L320 - 35 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy, uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 i (WE) nr 348/2000, kończącego przeglądy okresowe i przeglądy wygaśnięcia ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz kończącego przeglądy okresowe ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz z Chorwacji i Ukrainy (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20095.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1192/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 23 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9522) (1)

 • Dz. U. L320 - 9 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Serbii

 • Dz. U. L320 - 6 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 3 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii

 • Dz. U. L320 - 1 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.