Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9522) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 23

Strona 1 z 8
5.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9522)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/894/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Spełnione są następujące warunki: a) produkt wykonany jest co najmniej w 90 % (wagowo) z litego drewna lub materiałów drewnopochodnych. Przy obliczaniu wagi można pominąć szkło, jeśli łatwo je wymienić w przypadku uszkodzenia lub stłuczenia, a także wyposażenie techniczne i elementy wykończeniowe; b) waga poszczególnych materiałów innych niż lite drewno i materiały drewnopochodne nie przekracza 3 % całkowitej wagi produktu. Łączna waga tych materiałów nie przekracza 10 % całkowitej wagi produktu. Artykuł 2 Aby uzyskać wspólnotowe oznakowanie ekologiczne na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 mebel drewniany musi zaliczać się do grupy produktów określanych jako „meble drew­ niane” określonej w art. 1 niniejszej decyzji oraz musi spełniać kryteria wymienione w załączniku do niniejszej decyzji Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów „meble drewniane” oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują przez cztery lata od daty notyfikacji niniejszej decyzji. Artykuł 4 Do celów administracyjnych numerem kodu przydzielonym grupie produktów „meble drewniane” jest „36”. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewi­ dowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 wspól­ notowe oznakowanie ekologiczne może być przyzna­ wane produktom wykazującym cechy, dzięki którym wnoszą one znaczący wkład w poprawę istotnych aspektów środowiskowych. Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że na podstawie kryteriów opracowanych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego należy ustalić szczegółowe kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup produktów. Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez cztery lata od daty przyjęcia niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000, Artykuł 1

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Grupa produktów „meble drewniane” obejmuje jednostki wolnostojące lub zabudowane, które są meblami domowymi używanymi do przechowywania, wieszania, leżenia, siedzenia, pracy oraz spożywania posiłków, przeznaczonymi do użytku wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, bądź do użytku wewnątrz pomieszczeń w celach biznesowych. Cele biznesowe obejmują meble biurowe i szkolne, a także meble restauracyjne i hotelowe.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

L 320/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2009

ZAŁĄCZNIK RAMY Cele kryteriów Niniejsze kryteria mają na celu w szczególności zmniejszenie wpływu drewnianych mebli na środowisko i zdrowie człowieka w całym cyklu życia produktu. Ich celem jest zwłaszcza: — wykorzystywanie wyprodukowanych materiałów w bardziej zrównoważony sposób, — ograniczenie wykorzystywania substancji niebezpiecznych oraz emisji zanieczyszczeń, — objęcie produktów badaniami pod kątem trwałości Wymogi w zakresie oceny i weryfikacji Szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji podane są w ramach każdego kryterium.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 36 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (  Dz.U. L 263 z 9.10.2007)

 • Dz. U. L320 - 35 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy, uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 i (WE) nr 348/2000, kończącego przeglądy okresowe i przeglądy wygaśnięcia ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz kończącego przeglądy okresowe ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz z Chorwacji i Ukrainy (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20095.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1192/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 12 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Wspólnoty w odniesieniu do wykazów krajów trzecich i centrów pozyskiwania nasienia oraz wymogów dotyczących świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9354) (1)

 • Dz. U. L320 - 9 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Serbii

 • Dz. U. L320 - 6 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 3 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii

 • Dz. U. L320 - 1 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.