Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Serbii

Data ogłoszenia:2009-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 9

Strona 1 z 2
5.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/9

DECYZJA RADY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Serbii (2009/892/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

W związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej i perspektyw gospodarczych, Serbia wystąpiła o dodatkową pomoc makrofinansową Wspólnoty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

(7)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, po zasięgnięciu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę, że w 2010 r. w bilansie płatniczym Serbii utrzymywać się będzie rezydualna luka finansowa, pomoc makrofinansowa jest w obecnych nadzwyczaj­ nych okoliczności właściwą odpowiedzią na wniosek tego kraju, mającą na celu wsparcie, w powiązaniu z bieżącym programem MFW, jego stabilizacji gospodar­ czej. Przewiduje się, że niniejsza pomoc finansowa przy­ czyni się również do zmniejszenia potrzeb w zakresie finansowania budżetu.

(8)

Stosunki między Serbią a Unią Europejską (UE) rozwijają się w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz partnerstwa europejskiego. W dniu 29 kwietnia 2008 r. Serbia i Komisja podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem. Od drugiego półrocza 2008 r. gospodarka serbska odczuwa w coraz większym stopniu negatywne skutki międzynarodowego kryzysu finansowego, czego prze­ jawem jest zmniejszenie produkcji, spadek dochodów budżetowych oraz rosnące potrzeby w zakresie finanso­ wania zewnętrznego. Stabilizacja gospodarcza Serbii i ożywianie jej gospodarki są wspierane pomocą finansową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W listopadzie 2008 r. władze Serbii wstępnie uzgodniły z MFW nowe porozu­ mienie w sprawie promesy kredytowej, które zostało ostatecznie zatwierdzone w styczniu 2009 r. W związku z dalszym pogorszeniem sytuacji gospodar­ czej, koniecznością skorygowania założeń gospodarczych będących podstawą programu, jak również zwiększeniem potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego, Serbia i MFW uzgodniły w marcu 2009 r. uruchomienie w ramach promesy kredytowej programu wypłat na kwotę 3 mld EUR, który został zatwierdzony przez Radę Wykonawczą MFW w dniu 15 maja 2009 r. Wspólnota ma zamiar udostępnić w 2009 i 2010 r. dotacje na wsparcie budżetowe w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w łącznej wysokości 100 mln EUR.

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty związanych z niniejszą pomocą finansową konieczne jest, aby Serbia zapewniła odpo­ wiednie środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidło­ wościom związanym z tą pomocą i w zakresie ich zwal­ czania, oraz by zapewniona została możliwość przepro­ wadzania kontroli przez Komisję oraz Trybunał Obra­ chunkowy.

(2)

(9)

Udostępnienie pomocy finansowej Wspólnoty narusza uprawnień władzy budżetowej.

nie

(10)

Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finan­ sowym.

(3)

(11)

Traktat nie określa dla przyjęcia niniejszej decyzji innych kompetencji niż wynikające z art. 308,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (4)

Artykuł 1 1. Wspólnota udostępnia Serbii pomoc makrofinansową w postaci instrumentu pożyczkowego do maksymalnej kwoty głównej 200 mln EUR, o maksymalnej, średniej wymagalności 15 lat, aby wesprzeć stabilizację gospodarczą Serbii oraz ulżyć jej potrzebom budżetowym i w zakresie bilansu płatniczego określonym w aktualnym programie MFW.

(5)

2. Komisję upoważnia się w tym celu do pożyczenia w imieniu Wspólnoty niezbędnych środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 320 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 36 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (  Dz.U. L 263 z 9.10.2007)

 • Dz. U. L320 - 35 z 20095.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy, uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 i (WE) nr 348/2000, kończącego przeglądy okresowe i przeglądy wygaśnięcia ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz kończącego przeglądy okresowe ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz z Chorwacji i Ukrainy (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20095.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1192/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 23 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9522) (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20095.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Wspólnoty w odniesieniu do wykazów krajów trzecich i centrów pozyskiwania nasienia oraz wymogów dotyczących świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9354) (1)

 • Dz. U. L320 - 6 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L320 - 3 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii

 • Dz. U. L320 - 1 z 20095.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.