Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2009-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5

Strona 1 z 16
8.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) w art. 1 ust. 2 dodaje się lit. e), f), g) oraz h) w brzmieniu:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Euro­ pejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„e) »główne miejsce prowadzenia działalności« oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową przedsiębiorstwa, gdzie sprawowane są główne funkcje finansowe i prowadzona jest kontrola działalności, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu;

f) »artykuł« oznacza każdą część lub wyposażenie przezna­ czone do cywilnego statku powietrznego;

W celu utrzymania jednakowo wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w Europie konieczne jest wprowadzenie zmian w wymaganiach i procedurach certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia oraz certyfikacji organi­ zacji projektujących i produkujących, a w szczególności wprowadzenie definicji pojęcia główne miejsce prowa­ dzenia działalności, skorygowanie zawartości formularza 1 EASA – Autoryzowane poświadczenie produkcji/ obsługi oraz zmiana przepisów dotyczących zezwolenia na lot. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opie­ rają się na opiniach (3) wydanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (zwaną dalej „Agencją”) zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

g) »ETSO« oznacza Europejską Normę Techniczną. Euro­ pejska Norma Techniczna to szczegółowa specyfikacja zdatności do lotu wydana przez Agencję w celu zapew­ nienia zgodności z wymaganiami niniejszego rozporzą­ dzenia, jako minimalna norma jakości wykonania wymie­ nionych artykułów;

(2)

h) »EPA« oznacza Europejskie Zatwierdzanie Części. Europej­ skie Zatwierdzanie Części oznacza, że artykuł został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi nienależącymi do posiadacza certyfikatu typu na związany z nimi wyrób, z wyłączeniem arty­ kułów ETSO.”;

(3)

2) w art. 3 ust. 5 odwołanie do pkt „21A.112” zastępuje się odwołaniem do pkt „21A.112A”;

(4)

3) w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1702/2003 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

(1) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 243 z 27.9.2003, s. 6. (3) Opinia 03/2006 w sprawie zmian edytorskich, opinia 05/2006 w sprawie głównego miejsca prowadzenia działalności, opinia 06/2008 w sprawie formularza EASA nr 1, opinia 04/2007 w sprawie zezwolenia na lot.

„5. W drodze odstępstwa od ust. 1 organizacje produku­ jące, zatwierdzone zgodnie z sekcją A podczęściami F i G załącznika (część 21) do niniejszego rozporządzenia, mogą nadal wydawać autoryzowane poświadczenia produkcji/obsługi lub oświadczenia o zgodności z wykorzystaniem formularza 1 EASA, pierwotne wydanie, zgodnie z dodatkiem I do załącznika (część 21) do niniej­ szego rozporządzenia, do dnia 28 września 2010 r.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 321 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 51 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady, podjęta za wspólnym porozumieniem z wybranym Przewodniczącym Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji

 • Dz. U. L321 - 49 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w rejonie 3M obszaru NAFO przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich

 • Dz. U. L321 - 47 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L321 - 44 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW

 • Dz. U. L321 - 43 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 42 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 41 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 40 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 39 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 38 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L321 - 36 z 20098.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim

 • Dz. U. L321 - 1 z 20098.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonujące sprostowania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.