Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1197/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2115/2005 wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

Data ogłoszenia:2009-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 1

9.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1197/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2115/2005 wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

„Artykuł 5a Wpłynięcie na obszar podlegający regulacji NAFO 1. Statki rybackie, o których mowa w art. 5 ust. 1, mogą wpływać na obszar podlegający regulacji NAFO w celach prowadzenia połowów halibuta grenlandzkiego wyłącznie, jeżeli:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

a) posiadają na pokładzie mniej niż 50 ton jakichkolwiek połowów; lub

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. (1) wdraża program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego przyjęty przez Organi­ zację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (zwaną dalej „NAFO”). Na 29. dorocznym posiedzeniu we wrześniu 2007 r. NAFO przyjęło szereg zmian do tego programu odbu­ dowy zasobów. Zmiany te odnoszą się do wzmocnio­ nych środków dotyczących sprawozdawczości z połowów oraz dodatkowych środków kontroli wzmac­ niających inspekcje na morzu dla statków wpływających na obszar podlegający regulacji NAFO i wypływających z niego. Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 2115/2005, aby wdrożyć zmiany do programu odbu­ dowy zasobów,

b) stosują procedury określone w ust. 2, 3 i 4.

(2)

2. Jeżeli statek rybacki posiada na pokładzie połowy spoza obszaru podlegającego regulacji NAFO w ilości 50 ton lub więcej, na co najmniej 72 godziny przed wpłynię­ ciem na obszar podlegający regulacji NAFO powiadamia on Sekretariat NAFO pocztą elektroniczną lub faksem o:

a) ilości połowów znajdujących się na pokładzie;

b) pozycji (długość i szerokość geograficzna), gdzie kapitan statku przewiduje rozpoczęcie połowów; oraz

(3)

c) przewidywanym czasie przybycia na tę pozycję.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2115/2005 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) dodaje się artykuł w brzmieniu:

(1) Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 3.

3. Jeżeli wskutek powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, statek inspekcyjny sygnalizuje zamiar przeprowa­ dzenia inspekcji, przekazuje on statkowi rybackiemu współ­ rzędne punktu kontroli, w którym ma odbyć się inspekcja. Punkt kontroli znajduje się nie dalej niż 60 mil morskich od pozycji, gdzie kapitan statku rybackiego przewiduje rozpo­ częcie połowów.

4. Statek rybacki, o którym mowa w ust. 2, może rozpo­ cząć połowy w każdym z następujących przypadków:

L 322/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2009

a) jeżeli otrzyma z Sekretariatu NAFO powiadomienie w tej sprawie; b) jeżeli po przeprowadzeniu inspekcji zgodnie z ust. 3 poinformowany jest przez statek inspekcyjny o możliwości rozpoczęcia połowów; c) jeżeli statek inspekcyjny nie rozpoczął inspekcji w ciągu trzech godzin od chwili przybycia statku rybackiego do punktu kontroli wyznaczonego zgodnie z ust. 3; d) jeżeli do czasu wpłynięcia na obszar podlegający regulacji NAFO nie otrzyma z sekretariatu NAFO lub od statku inspekcyjnego powiadomienia, że statek inspekcyjny ma zamiar przeprowadzić inspekcję zgodnie z ust. 3.”; 2) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) ilości halibuta grenlandzkiego z okresu pięciu dni, włącznie z operacjami połowowymi o wyniku

zerowym. Raport ten przekazuje się po raz pierwszy nie później niż przed końcem dziesiątego dnia po dacie wpłynięcia statku na wody podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO;”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Po otrzymaniu raportów, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie przekazują je Komisji. Komisja niezwłocznie przekazuje raporty, o których mowa w ust. 1 lit. b), Sekretariatowi NAFO. 3. Jeżeli uznano, że połowy halibuta grenlandzkiego, notyfikowane zgodnie z ust. 2, wyczerpują 75 % kwoty przydzielonej państwom członkowskim, kapitanowie przekazują raporty, o których mowa w ust. 1 lit. b), co trzy dni.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 40 z 20099.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/442/WE z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (  Dz.U. L 148 z 11.6.2009)

 • Dz. U. L322 - 39 z 20099.12.2009

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie umiejscowienia siedziby Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 • Dz. U. L322 - 38 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 37 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 36 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L322 - 35 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 28 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady

 • Dz. U. L322 - 27 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/907/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L322 - 22 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L322 - 19 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1199/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L322 - 17 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1198/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 14 z 20099.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

 • Dz. U. L322 - 12 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino

 • Dz. U. L322 - 3 z 20099.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/139/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.