Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

Data ogłoszenia:2009-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 22

Strona 1 z 4
L 322/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2009

DECYZJA RADY 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wzmocnieniu współdziałania policji i prokuratora oraz na współpracy regionalnej i międzynarodowej. EUPM zapewnia doradztwo operacyjne dla Specjalnego Przed­ stawiciela Unii Europejskiej (SPUE), by wspierać go w jego zada­ niach. Dzięki swojej pracy i swojej sieci w tym kraju EUPM dokonuje wkładu w ogólne wysiłki zmierzające do zagwaranto­ wania, by UE była w pełni informowana o rozwoju wydarzeń w BiH. EUPM działa zgodnie z celami ogólnymi określonymi w załączniku 11 do ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie, a jej cele są wspierane przez instru­ menty Wspólnoty Europejskiej. Artykuł 3 Kluczowe zadania misji Dla wypełnienia celów misji, kluczowe zadania EUPM są nastę­ pujące: 1. zwiększenie zdolności operacyjnej i wspólnej zdolności organów ochrony porządku publicznego zaangażowanych w zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji; 2. systematyczne wspieranie i pomoc w planowaniu i prowadzeniu dochodzeń w ramach zwalczania przestęp­ czości zorganizowanej i korupcji; 3. wspieranie i promowanie rozwoju zdolności BiH w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych; 4. rozszerzenie współpracy policji i prokuratury; 5. wzmocnienie współpracy policji i systemu więziennictwa;

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 19 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (1). To wspólne działanie przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia 2009 r. Struktura dowodzenia i kontroli EUPM nie powinna naruszać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu EUPM. Komórka monitorująca powinna zostać postawiona w stan gotowości do celów EUPM. EUPM będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagra­ nicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Misja 1. Misja Policyjna Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH), ustanowiona na mocy wspólnego dzia­ łania 2002/210/WPZiB (2), jest kontynuowana od dnia 1 stycznia 2010 r. 2. EUPM działa zgodnie z zakresem zadań misji określonym w art. 2 i realizuje kluczowe zadania określone w art. 3. Artykuł 2 Zakres zadań misji Jako część ogólniejszego podejścia dotyczącego praworządności w BiH i w regionie, EUPM, zachowując pozostałe uprawnienia w dziedzinie reformy policji i odpowiedzialności, przede wszystkim wspiera właściwe organy ochrony porządku publicz­ nego BiH w ich walce z przestępczością zorganizowana i korupcją, w szczególności koncentrując się na organach ochrony porządku publicznego na szczeblu krajowym, na

(1) Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 40. (2) Dz.U. L 70 z 13.3.2002, s. 1.

6. przyczynienie się do zapewnienia właściwego poziomu odpowiedzialności. Artykuł 4 Struktura misji 1. EUPM ma następującą strukturę:

a) kwatera główna w Sarajewie, złożona z szefa misji oraz personelu określonego w planie operacji (OPLAN); b) cztery biura regionalne w Sarajewie, Banja Luce, Mostarze i Tuzli;

9.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/23

c) wspólne kwatery z właściwymi organami ochrony porządku publicznego zaangażowanymi w zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji na szczeblu wyższego kierow­ nictwa i na innych kluczowych szczeblach, gdy uzna się to za konieczne (Państwowa Agencja ds. Dochodzeń i Ochrony, policja graniczna, Biuro Podatków Pośrednich, Dyrekcja ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 40 z 20099.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/442/WE z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (  Dz.U. L 148 z 11.6.2009)

 • Dz. U. L322 - 39 z 20099.12.2009

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie umiejscowienia siedziby Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 • Dz. U. L322 - 38 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 37 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 36 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L322 - 35 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 28 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady

 • Dz. U. L322 - 27 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/907/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L322 - 19 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1199/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L322 - 17 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1198/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 14 z 20099.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

 • Dz. U. L322 - 12 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino

 • Dz. U. L322 - 3 z 20099.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/139/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L322 - 1 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1197/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2115/2005 wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.