Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady

Data ogłoszenia:2009-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 28

Strona 1 z 3
L 322/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2009

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

DECYZJA RADY z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (2009/908/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

państwa członkowskie wchodzące w skład poszczegól­ nych grup określą za wspólnym porozumieniem prak­ tyczne ustalenia dotyczące ich współpracy.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16 ust. 9,

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 236 lit. b),

Wspomniane środki wykonawcze powinny ponadto zawierać przepisy szczególne dotyczące przewodniczenia organom przygotowawczym Rady do Spraw Zagranicz­ nych, jak przewiduje art. 2 akapit 3 decyzji Rady Euro­ pejskiej.

uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady (1), w szczególności jej art. 2 akapit 3 oraz art. 4,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy ustanowić środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady (zwanej dalej „decyzją Rady Europejskiej”).

(7)

Większości tych organów przygotowawczych powinien przewodniczyć przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”), podczas gdy pozostałym powinna nadal przewodniczyć sześciomie­ sięczna prezydencja. Gdy przewodniczącym takich organów jest przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela można stosować okres przejściowy.

(2)

Te środki wykonawcze obejmują ustalenie porządku, w którym uprzednio ustalone grupy trzech państw członkowskich sprawują kolejno prezydencję w następujących po sobie osiemnastomiesięcznych okre­ sach, z uwzględnieniem faktu, że od dnia 1 stycznia 2007 r. – zgodnie z regulaminem wewnętrznym Rady – istnieje system osiemnastomiesięcznych programów Rady uzgodnionych przez trzy prezydencje sprawujące urząd w przedmiotowym okresie.

Jak przewiduje art. 2 akapit 3 decyzji Rady Europejskiej, w niniejszej decyzji należy także wymienić organy przy­ gotowawcze, w których przewodnictwo nie jest sprawo­ wane przez sześciomiesięczną prezydencję.

(8)

Przewodnictwo w organach przygotowawczych niewy­ mienionych w niniejszej decyzji będzie sprawowane zgodnie z art. 2 decyzji Rady Europejskiej,

(3)

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady Europejskiej skład grup musi uwzględniać różnorodność państw członkowskich oraz równowagę geograficzną w ramach Unii.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(4)

Artykuł 1 ust. 2 decyzji Rady Europejskiej określa podział obowiązków pomiędzy państwa członkowskie wchodzące w skład poszczególnych grup. W obu przy­ padkach przewidzianych w art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji

Porządek, w jakim państwa członkowskie sprawują prezydencję Rady począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., jest określony w decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie (2).

(2) Dz.U. L 1 z 4.1.2007, s. 11.

(1) Dz.U. L 315 z 2.12.2009, s. 50.

9.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/29

Podział tego porządku prezydencji na grupy trzech państw członkowskich – zgodnie z art. 1 ust. 1 decyzji Rady Europej­ skiej – jest określony w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Każdy członek grupy, o której mowa w art. 1 akapit drugi, kolejno, przez okres sześciu miesięcy, sprawuje prezydencję wszystkich składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagra­ nicznych. Pozostali członkowie grupy wspierają prezydencję we wszystkich jej obowiązkach na podstawie osiemnastomiesięcz­ nego programu Rady.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 40 z 20099.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/442/WE z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (  Dz.U. L 148 z 11.6.2009)

 • Dz. U. L322 - 39 z 20099.12.2009

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie umiejscowienia siedziby Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 • Dz. U. L322 - 38 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 37 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 36 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L322 - 35 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 27 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/907/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L322 - 22 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L322 - 19 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1199/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L322 - 17 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1198/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 14 z 20099.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

 • Dz. U. L322 - 12 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino

 • Dz. U. L322 - 3 z 20099.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/139/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L322 - 1 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1197/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2115/2005 wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.