Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Data ogłoszenia:2009-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 36

L 322/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2009

DECYZJA RADY z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (2009/910/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 243, 1. Przepisy rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom Rady z dnia 25 lipca 1967 r. mające zastoso­ wanie do członków Komisji, w tym przepisy mające zastoso­ wanie do wiceprzewodniczących Komisji, stosuje się analo­ gicznie do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicz­ nych i Polityki Bezpieczeństwa. 2. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom Rady z dnia 25 lipca 1967 r., podstawowe miesięczne wynagrodzenie Wysokiego Przedstawi­ ciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa jest równe kwocie stanowiącej 130 % podstawowego wynagro­ dzenia urzędnika Unii Europejskiej w grupie zaszeregowania 16, stopniu trzecim. Artykuł 2 Przewodniczący Rady notyfikuje niniejszą decyzję Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom Rady z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposa­ żenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Spra­ wiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej Unii Europejskiej (1),

a także, mając na uwadze, co następuje:

(1)

Traktat z Lizbony ustanawia urząd Wysokiego Przedsta­ wiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpie­ czeństwa, który, zgodnie z art. 18 Traktatu o Unii Euro­ pejskiej, prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych i jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

(2)

Należy ustanowić warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 187 z 8.8.1967, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 40 z 20099.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/442/WE z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (  Dz.U. L 148 z 11.6.2009)

 • Dz. U. L322 - 39 z 20099.12.2009

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie umiejscowienia siedziby Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 • Dz. U. L322 - 38 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 37 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 35 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 28 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady

 • Dz. U. L322 - 27 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/907/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L322 - 22 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L322 - 19 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1199/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L322 - 17 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1198/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 14 z 20099.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

 • Dz. U. L322 - 12 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino

 • Dz. U. L322 - 3 z 20099.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/139/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L322 - 1 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1197/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2115/2005 wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.