Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 38

L 322/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2009

DECYZJA RADY z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej (2009/912/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 243, a także, mając na uwadze fakt, że należy ustanowić warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

18 października 1977 r. określającego uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (2) oraz świadczenia emerytalnorentowe i dodatek przejściowy w przypadku zakończenia spra­ wowania funkcji, określone analogicznie do świadczeń i dodatków przewidzianych w wyżej wymienionym rozporzą­ dzeniu. Artykuł 4 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (3) ma zastosowanie do Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej. Artykuł 5 O ile niniejsza decyzja nie stanowi inaczej, art. 11–14 i art. 17 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europej­ skiej oraz wszystkie stosowne przepisy regulaminu pracowni­ czego urzędników Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 52 tego regulaminu, mają zastosowanie do Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej. Artykuł 6 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2009 r. Przewodniczący Rady notyfikuje ją Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej otrzymuje podsta­ wowe wynagrodzenie równe kwocie podstawowego wynagro­ dzenie urzędnika Unii Europejskiej w grupie zaszeregowania 16, stopniu trzecim pomnożonej przez 100 %. Otrzymuje dodatki rodzinne i inne dodatki przewidziane w regulaminie pracowni­ czym urzędników Unii Europejskiej (1). Jest również uprawniony do korzystania z zasad dotyczących zwrotu kosztów i zabezpieczenia społecznego określonych analogicznie do zasad przewidzianych w regulaminie pracowni­ czym i analogicznie ma do niego zastosowanie art. 17 załącz­ nika VII do regulaminu pracowniczego. Artykuł 2 Do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1 akapit pierwszy, stosuje się współczynniki korygujące określone przez Radę zgodnie z art. 64 i 65 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej dla urzędników zatrudnionych w Belgii. Artykuł 3 Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej przysługuje dodatek mieszkaniowy określony zgodnie z art. 4 rozporzą­ dzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

(1) Rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(2) Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1. (3) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 322 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 40 z 20099.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/442/WE z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (  Dz.U. L 148 z 11.6.2009)

 • Dz. U. L322 - 39 z 20099.12.2009

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie umiejscowienia siedziby Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

 • Dz. U. L322 - 37 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 36 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L322 - 35 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca warunki zatrudnienia Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • Dz. U. L322 - 28 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady

 • Dz. U. L322 - 27 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/907/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L322 - 22 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L322 - 19 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1199/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L322 - 17 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1198/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 14 z 20099.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

 • Dz. U. L322 - 12 z 20099.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino

 • Dz. U. L322 - 3 z 20099.12.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/139/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L322 - 1 z 20099.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1197/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2115/2005 wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.