Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

Data ogłoszenia:2009-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 23

Strona 1 z 29
10.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/23

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR  1186/2009 z dnia 16  listopada 2009  r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

(wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, 37 i 308, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre zwolnienia stosowane w  państwach członkow­ skich wynikają z określonych konwencji, zawartych z pań­ stwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi. Konwencje takie, biorąc pod uwagę ich cel, dotyczą jedy­ nie państwa członkowskiego będącego sygnatariuszem. Nie uważa się za konieczne definiowania, na poziomie wspólnotowym, warunków przyznawania takich zwol­ nień, lecz wydaje się wystarczające po prostu upoważnie­ nie danego państwa członkowskiego do przyznania w razie potrzeby takich zwolnień przy wykorzystaniu od­ powiedniej procedury przyjętej w tym celu. Stosowanie wspólnej polityki rolnej oznacza, że w  pew­ nych okolicznościach na niektóre towary mogą zostać na­ łożone należności celne wywozowe. W  związku z  tym konieczne jest również sprecyzowanie na poziomie wspól­ notowym przypadków, w  których zwolnienie z  takich opłat może być przyznane. W celu zwiększenia przejrzystości przepisy aktów wspól­ notowych zawierające niektóre zwolnienia, których niniej­ sze rozporządzenie nie dotyczy, powinny zostać wyszczególnione. Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza stosowania przez państwa członkowskie zakazów przywozu lub wywozu lub ograniczeń, które uzasadnione są względami moralno­ ści publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa pu­ blicznego, ochrony zdrowia i  życia ludzi i  zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o war­ tości artystycznej, historycznej lub archeologicznej bądź ochrony własności przemysłowej lub handlowej. W odniesieniu do zwolnień przyznawanych w  ramach kwot określonych w euro należy przygotować zasady prze­ liczania tych kwot na waluty narodowe,

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień cel­ nych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i  zrozumiałości rozporządzenie to powinno zostać ujednolicone. Z powodu braku wyraźnych odstępstw, przyjętych zgod­ nie z postanowieniami Traktatu, cła wynikające ze Wspól­ nej taryfy celnej mają zastosowanie do wszystkich towarów przywożonych do Wspólnoty. Tę samą zasadę stosuje się w  przypadku rolnych opłat wyrównawczych i  innych opłat przywozowych, ustanowionych przez wspólną politykę rolną lub szczególne ustalenia mające za­ stosowanie do niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych. Jednakże w  pewnych ściśle określonych okolicznościach, kiedy na mocy specjalnych warunków, na jakich towary są przywożone, nie występuje zwyczajowa potrzeba ochro­ ny gospodarki, takie opodatkowanie nie jest uzasadnione. Pożądane jest, żeby w takich okolicznościach wprowadzo­ ne zostały uzgodnienia, pozwalające na zastosowanie zwolnień z  należności celnych przywozowych, którymi zwykle towary są obciążone, jako że uzgodnienia takie wy­ stępują tradycyjnie w większości systemów przepisów pra­ wa celnego. Taki system zwolnień może być również wynikiem wielo­ stronnych konwencji międzynarodowych, których uma­ wiającymi się stronami są wszystkie bądź niektóre państwa członkowskie. W przypadku gdy Wspólnota zastosuje ta­ kie konwencje, będzie to oznaczało wprowadzenie wspól­ notowych zasad w  sprawie zwolnień celnych mających, zgodnie z  wymogami unii celnej, wyeliminować różnice w  celach, zakresie i  warunkach stosowania zwolnień, za­ wartych w  tych konwencjach oraz umożliwić wszystkim zainteresowanym skorzystanie z  takich samych korzyści w całej Wspólnocie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 324 POZ 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L324 - 1 z 200910.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.