Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 12

L 325/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

DECYZJA RADY 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol) (1) (zwaną dalej „decyzją o Europolu”), w szczególności jej art. 26 ust. 1 lit. a), uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonaw­ czych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych (2), w szczególności jej art. 5 i 6, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2. Europol określa kolejność zawierania porozumień o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami umieszczo­ nymi w wykazie, biorąc pod uwagę swoje potrzeby operacyjne i dostępne zasoby ludzkie i finansowe. Zarząd może przed­ stawić dyrektorowi wszelkie dalsze wytyczne dotyczące nego­ cjowania danego porozumienia, jeśli uzna to za niezbędne. 3. Dyrektor regularnie informuje zarząd o stanie zaawanso­ wania negocjacji prowadzonych ze stronami trzecimi i co sześć miesięcy przedstawia sprawozdanie z postępu prac. Artykuł 2 1. Członek zarządu lub Europol może zaproponować dodanie do wykazu nowego państwa trzeciego lub organizacji. Zgłaszając taką propozycję, należy podać przyczyny, dla których z punktu widzenia funkcjonowania Europolu konieczne jest zawarcie porozumienia o współpracy z tym państwem trzecim lub z tą organizacją. 2. Zarząd podejmuje decyzję o tym, czy zaproponować Radzie dodanie do wykazu tego państwa trzeciego lub tej orga­ nizacji. 3. Rada podejmuje decyzję o dodaniu do wykazu państwa trzeciego lub organizacji w drodze zmiany załącznika do niniej­ szej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Artykuł 4

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną po zasięg­ nięciu opinii Parlamentu Europejskiego, określa wykaz państw trzecich i organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 decyzji o Europolu, z którymi Europol zawiera porozumienia. Taki wykaz przygotowywany jest przez zarząd. Pożądane jest wprowadzenie procedury określającej sposób dodawania kolejnych państw trzecich i organizacji do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia,

(2) (3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 decyzji o Europolu, Europol zawiera porozumienia z państwami trzecimi i organizacjami, które umieszczono w wykazie zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Europol może wszcząć procedurę zawierania porozumienia zaraz po umieszczeniu państwa trzeciego lub organizacji w tym wykazie. Europol dąży do zawarcia z tymi państwami trzecimi i organizacjami porozumienia o współpracy umożliwiającego wymianę danych osobowych, o ile zarząd nie postanowi inaczej.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37. (2) Zob. s. 6 niniejszego Dziennika Urzędowego.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/13

ZAŁĄCZNIK Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia: 1. Państwa trzecie (w porządku alfabetycznym): — Albania — Australia — Boliwia — Bośnia i Hercegowina — Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) — Chiny — Chorwacja — Czarnogóra — Indie — Islandia — Izrael — Kanada — Kolumbia — Liechtenstein — Maroko — Mołdawia — Monako — Norwegia — Peru — Rosja — Serbia — Stany Zjednoczone Ameryki — Szwajcaria — Turcja — Ukraina 2. Organizacje (w porządku alfabetycznym): — Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) — Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – Interpol — Światowa Organizacja Celna

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.