Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 9

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/15

2. Zgodnie z art. 29 ust. 1 decyzji o Europolu państwo członkowskie, które dostarczyło danych, o których mowa w ust. 1, nadal ponosi za nie odpowiedzialność i dane te podle­ gają przepisom krajowym tego państwa członkowskiego do momentu ich włączenia do pliku roboczego do celów analizy. Powinno mieć to miejsce bez uszczerbku dla obowiązków Euro­ polu w stosunku do danych określonych w akapicie drugim i trzecim. Europol odpowiada za zapewnienie, aby do takich danych mogły mieć dostęp wyłącznie państwa członkowskie, które ich dostarczyły, lub analitycy i inni pracownicy Europolu wyznaczeni przez dyrektora zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) decyzji o Europolu w celu stwierdzenia, czy dane te można włączyć do pliku roboczego do celów analizy. Jeżeli po dokonaniu oceny dostarczonych danych Europol ma podstawy, by przyjąć, że są one nieprawidłowe lub już nieaktualne, informuje o tym państwo członkowskie, które ich dostarczyło. 3. Odpowiedzialność za dane, których po dokonaniu oceny nie wybrano do włączenia do pliku roboczego do celów analizy, a także za akta i dokumenty w formie papierowej zawierające dane, które włączono do takiego pliku, nadal ponosi państwo członkowskie, które dostarczyło danych zgodnie z art. 29 ust. 1 decyzji o Europolu; dane takie podlegają przepisom krajowym tego państwa członkowskiego. Powinno mieć to miejsce bez uszczerbku dla obowiązków Europolu określonych w decyzji o Europolu. Europol odpowiada za zapewnienie, aby danych, akt i dokumentów w formie papierowej, o których mowy w akapicie pierwszym, nie przechowywano razem z plikami roboczymi do celów analizy oraz aby mogły mieć do nich dostęp wyłącznie państwa członkowskie, które dostarczyły danych lub analitycy i inni pracownicy Europolu wyznaczeni przez dyrektora zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) decyzji o Europolu w celu: a) późniejszego włączenia tych danych do pliku roboczego do celów analizy; b) sprawdzenia, czy dane, które włączono już do pliku robo­ czego do celów analizy, są dokładne i istotne; lub c) sprawdzenia, czy spełniono wymogi zawarte w niniejszych przepisach lub w decyzji o Europolu. Do danych takich można również uzyskać dostęp w interesie osoby, której dane dotyczą i która wymaga ochrony. W takim przypadku dane mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą. Takie dane, akta i dokumenty w formie papierowej zwraca się państwu członkowskiemu, które ich dostarczyło, lub usuwa się lub niszczy, gdy przestają być konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule. Muszą one w każdym razie zostać usunięte lub zniszczone po zamknięciu pliku roboczego do celów analizy.

4. W przypadku gdy danych, o których mowa w ust. 1, dostarczyła strona trzecia, Europol odpowiada za zapewnienie, aby do takich danych miały zastosowanie zasady określone w niniejszym artykule zgodnie z przepisami określonymi na podstawie art. 26 decyzji o Europolu.

Artykuł 4 Przetwarzanie danych 1. W przypadku gdy jest to konieczne do osiągnięcie celu określonego w art. 3 decyzji o Europolu, Europol może prze­ twarzać dane osobowe, o których mowa w art. 5 i 6 niniejszych przepisów, o ile dane te są adekwatne, dokładne i istotne oraz nie wykraczają poza cel pliku roboczego do celów analizy zawierającego te dane i pod warunkiem że są one przechowy­ wane nie dłużej niż to konieczne do osiągnięcia tego celu. Potrzeba dalszego przechowywania danych do celu pliku robo­ czego do celów analizy podlega regularnemu przeglądowi zgodnie z art. 7 niniejszych przepisów oraz art. 20 decyzji o Europolu.

2. Każde państwo członkowskie uczestniczące w realizacji projektu analitycznego podejmuje decyzję, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, o zakresie, w jakim może dostarczyć takich danych, o czym mowa w art. 14 ust. 3 decyzji o Europolu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.