Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 3

Strona 3 z 9

Artykuł 5 Polecenia utworzenia plików roboczych do celów analizy 1. W każdym poleceniu utworzenia pliku roboczego do celów analizy, o którym mowa w art. 16 decyzji o Europolu, dyrektor określa, które z kategorii danych osobowych wymie­ nionych w art. 6 niniejszych przepisów uważa się za niezbędne do celu danego pliku roboczego do celów analizy.

2. W poleceniu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor określa także, czy dane, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub świato­ poglądowe albo przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące stanu zdrowia i seksualności mają zostać włączone do pliku roboczego do celów analizy zgodnie z kategoriami wymienionymi w art. 6 oraz określa powody, dla których dane takie uważa się za bezwzględnie konieczne do celów danego pliku roboczego do celów analizy. Dane takie można przetwarzać wyłącznie w przypadku, gdy uzupeł­ niają one inne dane osobowe już włączone do tego pliku.

Jeżeli dane, o których mowa w akapicie pierwszym, odnoszą się do kategorii osób wymienionych w art. 6 ust. 3–6, w poleceniu utworzenia tego pliku należy przytoczyć szczególne powody, dla których wystąpiono o te dane; dane takie przetwarza się wyłącznie na wyraźny wniosek co najmniej dwóch państw członkowskich uczestniczących w danym projekcie anali­ tycznym. Odnośne dane usuwa się, jeżeli nie są już potrzebne do celów, w jakich je przechowywano.

L 325/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

3. Polecenia utworzenia pliku roboczego do celów analizy wraz z późniejszymi ich zmianami sporządza się zgodnie z procedurą określoną w art. 16 decyzji o Europolu. Artykuł 6 Dane osobowe w plikach roboczych do celów analizy 1. Jeżeli dane osobowe przechowywane są w plikach robo­ czych do celów analizy, dodaje się adnotację odnoszącą się do kategorii osób, których dotyczą przechowywane dane. 2. Następujące kategorie danych osobowych, w tym zwią­ zane z nimi dane administracyjne, można przetwarzać w stosunku do kategorii osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) decyzji o Europolu: a) dane osobowe: 1. Obecne i poprzednie nazwiska 2. Obecne i poprzednie imiona 3. Nazwisko panieńskie 4. Nazwisko i imię ojca (jeżeli jest to konieczne do celów ustalenia tożsamości) 5. Nazwisko i imię matki (jeżeli jest to konieczne do celów ustalenia tożsamości) 6. Płeć 7. Data urodzenia 8. Miejsce urodzenia 9. Obywatelstwo 10. Stan cywilny 11. Pseudonim 12. Przydomek 13. Przybrane lub fałszywe nazwisko 14. Obecne i poprzednie miejsce pobytu lub zamieszkania; b) cechy fizyczne: 1. Cechy fizyczne 2. Znaki szczególne (znaki/blizny/tatuaże itp.); c) środki ustalenia tożsamości: 1. Dokumenty tożsamości/prawo jazdy 2. Krajowy dowód tożsamości/numery paszportu

3. Krajowy numer identyfikacyjny/numer ubezpieczenia społecznego, jeżeli dotyczy 4. Wizerunki graficzne i inne informacje dotyczące wyglądu 5. Kryminalistyczne informacje służące ustaleniu tożsamości, takie jak odciski palców, profil DNA (ustalony na podstawie niekodującej części DNA), profil głosu, grupa krwi, dane stomatologiczne; d) zawód i umiejętności: 1. Obecne miejsce zatrudnienia i zawód 2. Poprzednie miejsce zatrudnienia i zawód 3. Wykształcenie zawodowe) 4. Kwalifikacje 5. Umiejętności i inne dziedziny wiedzy (języki/inne); e) informacje ekonomiczne i finansowe: 1. Dane finansowe (rachunki bankowe i kody, karty kredy­ towe itp.) 2. Posiadana gotówka 3. Posiadane akcje/inne aktywa 4. Dane dotyczące mienia 5. Powiązania z przedsiębiorstwami 6. Informacje dotyczące banków i kredytów 7. Sytuacja podatkowa 8. Inne informacje obrazujące zarządzanie przez daną osobę jej sprawami finansowymi; f) dane dotyczące zachowania: 1. Styl życia (np. życie ponad stan) oraz rutynowe zacho­ wania 2. Przemieszczanie się 3. Odwiedzane miejsca 4. Broń i inne niebezpieczne przedmioty 5. Ocena pod względem niebezpieczeństwa 6. Szczególne zagrożenia, takie jak prawdopodobieństwo ucieczki, korzystanie z podwójnych agentów, powiązania z funkcjonariuszami organów ścigania 7. Cechy i profile związane z przestępczością 8. Nadużywanie narkotyków; (szkoła/uczelnia wyższa/wykształcenie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.