Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 4

Strona 4 z 9

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/17

g) kontakty i osoby powiązane, w tym rodzaj i charakter danego kontaktu lub powiązania; h) wykorzystywane środki komunikacji, takie jak telefon (stacjonarny/komórkowy), faks, pager, poczta elektroniczna, adresy pocztowe, połączenie (połączenia) internetowe; i) wykorzystywane środki transportu, takie jak pojazdy, łodzie, statki powietrzne, w tym informacje służące identyfikacji tych środków transportu (numery rejestracyjne); j) informacje dotyczące działalności przestępczej podlegającej kompetencjom Europolu na mocy art. 4 decyzji o Europolu: 1. Poprzednie wyroki skazujące 2. Podejrzewany udział w działalności przestępczej 3. Sposoby działania 4. Środki, jakie zostały lub mogą zostać użyte do przygoto­ wania lub popełnienia przestępstw 5. Członkostwo w grupach/organizacjach przestępczych oraz pozycja w danej grupie/organizacji 6. Rola w organizacji przestępczej 7. Geograficzny zakres działalności przestępczej 8. Materiał zebrany w trakcie śledztwa lub dochodzenia, taki jak nagrania wideo i fotografie; k) odniesienia do innych baz danych, w których są przechowy­ wane informacje dotyczące danej osoby: 1. Europol 2. Policja/organy celne 3. Inne organy ścigania 4. Organizacje międzynarodowe 5. Podmioty publiczne 6. Podmioty prywatne; l) informacje dotyczące osób prawnych związanych z danymi, o których mowa w lit. e) i j): 1. Określenie osoby prawnej 2. Lokalizacja 3. Data i miejsce utworzenia

4. Administracyjny numer rejestracyjny 5. Forma prawna 6. Kapitał 7. Obszar działalności 8. Krajowe i międzynarodowe spółki zależne 9. Dyrektorzy 10. Powiązania z bankami. 3. „Kontakty i osoby powiązane”, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. d) decyzji o Europolu, to osoby, co do których istnieją wystarczające podstawy, aby uważać, że można dzięki nim uzyskać istotne dla analizy informacje dotyczące osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, pod warunkiem że nie są objęte jedną z kategorii osób, o których mowa w ust. 2, 4, 5 lub 6. „Kontakty” to osoby, które utrzymują sporadyczne kontakty z osobami, o których mowa w ust. 2. „Osoby powią­ zane” to osoby, które utrzymują regularne kontakty z osobami, o których mowa w ust. 2. W stosunku do kontaktów i osób powiązanych dane określone w ust. 2 mogą być przechowywane, jeśli zachodzi taka koniecz­ ność, pod warunkiem że istnieją podstawy, by przyjąć, że takie dane są wymagane do analizy roli takich osób jako kontaktów lub osób powiązanych. W tym kontekście przestrzegane są następujące zasady: a) związek tych osób z osobami, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) decyzji o Europolu, wyjaśnia się w jak najkrót­ szym terminie; b) jeżeli przyjęte założenia o istnieniu związku między tymi osobami a osobami, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a) decyzji o Europolu, okażą się nieuzasadnione, dane bezzwłocznie się usuwa; c) jeżeli osoby takie są podejrzane o popełnienie przestępstwa podlegającego kompetencjom Europolu na mocy art. 4 decyzji o Europolu lub zostały skazane za takie przestęp­ stwo, lub jeżeli istnieją – zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego – faktyczne przesłanki lub uzasadnione powody, by uważać, że popełnią oni takie prze­ stępstwo, przechowywać można wszystkie dane wymienione w ust. 2; d) nie przechowuje się danych dotyczących kontaktów i osób powiązanych z kontaktami ani danych dotyczących kontaktów i osób powiązanych z osobami powiązanymi, z wyjątkiem danych dotyczących rodzaju i charakteru ich kontaktów lub powiązań z osobami, o których mowa w ust. 2;

L 325/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

e) jeżeli nie jest możliwe wyjaśnienie zgodnie z poprzedzającymi literami, fakt ten uwzględnia się przy podejmowaniu decyzji o potrzebie i zakresie przechowy­ wania danych do celów dalszej analizy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.