Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 6

Strona 6 z 9

Przy podejmowaniu decyzji o dalszym przechowywaniu danych osobowych na podstawie art. 6 niniejszych przepisów, zgodnie z art. 20 decyzji o Europolu, wyważa się interesy Europolu w wykonywaniu swoich zadań i uzasadnione interesy w zakresie ochrony danych osoby, której dane dotyczą i której dane są przechowywane. Potrzeba dalszego przechowywania wszystkich danych osobo­ wych włączonych do pliku roboczego do celów analizy jest poddawana przeglądowi, zgodnie z art. 20 decyzji o Europolu, nie później niż po trzech latach od wprowadzenia lub ostatniego przeglądu danych. Niezależnie od takiego prze­ glądu, potrzeba dalszego przechowywania jest poddawana prze­ glądowi w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na to, że dane należy usunąć lub poprawić. Przegląd uwzględnia potrzebę zachowania danych wynikającą z zakończenia badania konkretnej sprawy; ostateczną decyzję sądu – w szczególności dotyczącą uniewinnienia, rehabilitacji, zatarcia skazania i amnestii, wiek osoby, której dane dotyczą, oraz konkretne kategorie danych. 2. Zgodnie z art. 16 ust. 3 decyzji o Europolu, Europol weryfikuje potrzebę dalszego prowadzenia pliku roboczego do celów analizy. Na podstawie tej weryfikacji dyrektor podejmuje decyzję o zachowaniu lub zamknięciu pliku. Zarząd i wspólny organ nadzorczy są bezzwłocznie informowane przez dyrektora o znajdujących się w danym pliku elementach uzasadniających bezwzględną potrzebę jego dalszego prowadzenia. 3. W przypadku zakończenia – decyzją sądu lub w inny sposób – postępowania karnego przeciwko osobom, o których mowa w art. 6 ust. 2, bez możliwości odwołania, i w przypadku powiadomienia Europolu o tej decyzji przez państwo członkowskie lub zainteresowaną stronę trzecią Europol sprawdza, czy dane, na które decyzja taka ma wpływ, mogą być nadal przechowywane, zmieniane lub wykorzysty­ wane. Jeżeli można wywnioskować z uzasadnienia decyzji lub z innych informacji, że dana osoba nie popełniła przestępstwa lub nie popełniła go z naruszeniem prawa, albo jeśli uzasad­ nienie decyzji pozostawia tę kwestię otwartą, dane, na które wpływ ma taka decyzja są usuwane, chyba że istnieją mocne podstawy, aby przypuszczać, że są one wciąż istotne do celu pliku roboczego do celów analizy. W takim przypadku infor­ macje dotyczące decyzji sądu dołączane są do danych zawartych już w pliku. Ponadto dane te mogą być przetwarzane i przechowywane tylko przy należytym uwzględnieniu kontekstu i faktu wydania wyżej wymienionej decyzji oraz praw, które przyznano w niej danej osobie. 4. Dane osobowe nie mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż ten, o którym mowa w art. 20 ust. 1 decyzji o Europolu. W przypadku gdy wskutek dalszego prowadzenia pliku do celów analizy dane dotyczące osób, o których mowa w art. 6 ust. 3–6, są przechowywane w pliku przez okres dłuższy niż pięć lat, informuje się o tym odpowiednio wspólny organ nadzorczy, o którym mowa w artykule 34 ust. 1 decyzji o Europolu.

5. Jeżeli w trakcie kontroli działalności Europolu przez wspólny organ nadzorczy wyjdzie na jaw, że dane osobowe przechowywane są z naruszeniem niniejszych przepisów, wspólny organ nadzorczy informuje o tym dyrektora, o ile uzna to za konieczne, zgodnie z art. 34 ust. 4 decyzji o Europolu.

Jeżeli wspólny organ nadzorczy, zgodnie z art. 34 ust. 4 decyzji o Europolu, przekazał sprawę dotyczącą przechowywania, prze­ twarzania lub wykorzystywania danych osobowych zarządowi, przekazywanie takich danych jest zabronione bez uprzedniej zgody zarządu. W wyjątkowych okolicznościach dyrektor może wyrazić zgodę na przekazanie tych danych przed zatwier­ dzeniem przez zarząd, wówczas gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne do ochrony podstawowych interesów danych państw członkowskich, wchodzących w zakres celów Europolu, lub dla zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z przestępczością bądź terroryzmem. W takich przypadkach zgoda dyrektora jest udzielana w formie doku­ mentu, który przekazywany jest zarządowi i wspólnemu orga­ nowi nadzorczemu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.