Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 7

Strona 7 z 9

Artykuł 8 Udział stron trzecich Europol może włączać ekspertów instytucji, organów, biur i agencji, o których mowa w art. 22 ust. 1 decyzji o Europolu, oraz ekspertów z państw trzecich i organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 tej decyzji, w działania grupy analitycznej, na warunkach określonych w art. 14 ust. 8 tej decyzji.

Dyrektor zawiera z każdym z podmiotów, o których mowa w akapicie pierwszym, porozumienie zgodnie z przepisami regulującymi takie porozumienia, ustalonymi przez zarząd. Szczegóły tych porozumień przekazywane są zarządowi i wspólnemu organowi nadzorczemu. Wspólny organ nadzorczy może zgłosić zarządowi wszelkie uwagi, jakie uzna za konieczne.

Artykuł 9 Gromadzenie i zapisywanie danych Dane przechowywane w plikach do celów analizy są grupowane według kategorii źródła wynikających z oceny i według poziomu prawidłowości lub wiarygodności informacji, zgodnie z art. 11. Dane oparte na faktach są oddzielane od danych opartych na opiniach lub osobistych ocenach.

Artykuł 10 Wewnętrzna ochrona danych Dyrektor podejmuje środki niezbędne do zapewnienia zgod­ ności z niniejszymi przepisami i z innymi przepisami o ochronie danych. W tym celu dyrektor konsultuje się z inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 28 decyzji o Europolu.

L 325/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

ROZDZIAŁ II KLASYFIKACJA

(3): informacje, których źródło nie zna osobiście, ale które potwierdzone są przez inne informacje zapisane wcześniej;

Artykuł 11 Kategorie plików roboczych do celów analizy Pliki robocze do celów analizy mogą mieć charakter: a) ogólny lub strategiczny; pliki takie służą do przetwarzania odpowiednich informacji dotyczących określonego problemu lub do tworzenia bądź udoskonalania inicjatyw przez właściwe organy, zdefiniowane w art. 3 decyzji o Europolu; b) operacyjny; pliki takie służą do pozyskiwania informacji, które dotyczą działania lub działań przestępczych, o których mowa w art. 3 decyzji o Europolu i które zwią­ zane są z daną sprawą, osobą lub organizacją, w celu rozpo­ czynania, wspierania lub zamykania, zgodnie z art. 14 ust. 2 decyzji o Europolu, śledztw lub dochodzeń dwustronnych lub wielostronnych o charakterze międzynarodowym, pod warunkiem że wśród zainteresowanych stron znajdują się co najmniej dwa państwa członkowskie. Artykuł 12 Ocena źródła i informacji 1. Źródło informacji pochodzące z państwa członkowskiego jest oceniane w najszerszym możliwym zakresie przez państwo członkowskie dostarczające informacji przy pomocy następują­ cych kodów oceny źródła: (A): gdy nie ma wątpliwości co do autentyczności, wiarygod­ ności i kompetencji źródła lub jeżeli informacja jest dostar­ czona przez źródło, które okazało się wiarygodne we wszystkich przypadkach; (B): gdy informacja jest dostarczona przez źródło, które w większości przypadków okazało się wiarygodne; (C): gdy informacja jest dostarczona przez źródło, które w większości przypadków okazało się niewiarygodne;

ROZDZIAŁ III

(4): informacje, których źródło nie zna osobiście i których nie można potwierdzić.

3. Jeżeli Europol na podstawie już posiadanych informacji dojdzie do wniosku, że ocena wymaga korekty, informuje o tym dane państwo członkowskie i stara się uzgodnić zmianę oceny. Europol nie zmienia oceny bez takiego uzgodnienia.

4. Jeżeli Europol otrzyma od państwa członkowskiego dane lub informacje niezawierające oceny, próbuje w miarę możli­ wości ocenić wiarygodność źródła lub informacji na podstawie już posiadanych informacji. Ocena konkretnych danych i informacji musi być dokonywana w porozumieniu z państwem członkowskim, które ich dostarczyło. Państwo członkowskie i Europol mogą też porozumieć się w sprawie ogólnych warunków oceny określonych typów danych i określonych źródeł. Zarząd jest powiadamiany o takich ogól­ nych porozumieniach. Jeśli dane zostały dostarczone Europo­ lowi na podstawie takich ogólnych porozumień, do danych dołączana jest stosowna uwaga.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.