Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 8

Strona 8 z 9

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w danym przypadku lub braku porozumienia o warunkach ogólnych Europol ocenia informacje lub dane oraz przydziela takim informacjom lub danym kody oceny (X) i (4), o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

5. Niniejszy artykuł ma odpowiednie zastosowanie w przypadku otrzymania przez Europol danych lub informacji od strony trzeciej.

6. W przypadku gdy informacje zawarte w pliku roboczym do celów analizy są wynikiem analizy, Europol ocenia takie informacje zgodnie z niniejszym artykułem i w porozumieniu z państwami członkowskimi biorącymi udział w analizie.

(X): gdy nie można ocenić wiarygodności źródła. 2. Informacje pochodzące z państwa członkowskiego są oceniane w najszerszym możliwym zakresie przez państwo członkowskie dostarczające informacji na podstawie ich wiary­ godności przy pomocy następujących kodów oceny informacji: (1): informacje, których prawidłowość nie budzi wątpliwości; (2): informacje, które źródło zna osobiście, ale które nie są osobiście znane przekazującemu je urzędnikowi;

PRZEPISY DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW ROBOCZYCH DO CELÓW ANALIZY I DANYCH Z ANALIZ

Artykuł 13 Tworzenie plików roboczych do celów analizy 1. Pliki robocze do celów analizy tworzone są z inicjatywy Europolu lub na wniosek państw członkowskich dostarczają­ cych danych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 16 decyzji Europolu.

2. Zarząd może zaprosić przedstawicieli wspólnego organu nadzorczego do uczestnictwa w rozmowach dotyczących poleceń utworzenia plików roboczych do celów analizy.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/21

3. Zgodnie z art. 16 ust. 2 decyzji o Europolu działania analityczne i rozpowszechnianie wyników analizy mogą rozpo­ cząć się niezwłocznie po utworzeniu pliku do celów analizy. W przypadku gdy zarząd nakaże dyrektorowi wprowadzenie zmian do polecenia utworzenia pliku lub zamknięcie pliku, zgodnie z art. 16 ust. 4 decyzji o Europolu, dane, które nie mogą zostać włączone do pliku, lub – jeżeli plik ma zostać zamknięty – wszystkie dane zawarte w tym pliku zostają natychmiast usunięte. 4. Jeżeli w trakcie analizy niezbędne stanie się wprowadzenie zmian do polecenia utworzenia danego pliku roboczego do celów analizy, stosowane są odpowiednio procedury zawarte w art. 16 decyzji o Europolu oraz niniejszy artykuł. Artykuł 14 Pobieranie danych 1. Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. b) decyzji o Europolu upoważ­ nienie do pobierania danych przez uczestników projektu anali­ tycznego jest przyznawane wyłącznie po akredytacji uczest­ ników przez Europol i po przeprowadzeniu szkolenia w sprawie szczególnych obowiązków wynikających z ram prawnych dotyczących Europolu. 2. Zgodnie z art. 14 ust. 2 akapit drugi decyzji o Europolu wszyscy uczestnicy grupy analitycznej mogą pobierać dane z pliku. Grupa analityczna podejmuje jednomyślnie decyzję o zakresie takiego pobierania oraz o wszelkich mających zasto­ sowanie warunkach i ograniczeniach dotyczącego tego pobie­ rania. Artykuł 15 Przekazywanie danych lub informacji przechowywanych w plikach roboczych do celów analizy 1. Przekazywanie danych osobowych zawartych w plikach roboczych do celów analizy jakiemukolwiek państwu człon­ kowskiemu lub stronie trzeciej podlega zapisaniu w danym pliku. We współpracy z państwem członkowskim lub stroną trzecią, które dostarczyły danych, Europol sprawdza, w razie koniecz­ ności, a najpóźniej w momencie przekazania, czy dane są dokładne i zgodne z decyzją o Europolu. W miarę możliwości wszystkie przekazywane informacje zawie­ rają odniesienia do decyzji sądowych oraz decyzji o niewniesieniu aktu oskarżenia. Zanim dane oparte na opiniach lub osobistych ocenach zostaną przekazane i zanim ich poziom dokładności lub wiarygodności zostanie podany, dane takie są sprawdzane we współpracy z państwem człon­ kowskim lub stroną trzecią, które ich dostarczyły. Państwo członkowskie otrzymujące dane informuje państwo członkowskie przekazujące dane, na jego wniosek, o tym, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane dane oraz o wynikach uzyskanych w następstwie tego przekazania, o ile zezwalają na to przepisy krajowe państwa członkowskiego otrzymującego dane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.