Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14

Strona 1 z 9
L 325/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

DECYZJA RADY 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol) (1) (dalej zwaną „decyzją o Europolu”), w szczególności jej art. 14 ust. 1 i art. 59 ust. 1 lit. b), uwzględniając Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, przyjętą przez Radę Europy w dniu 28 stycznia 1981 r., uwzględniając zalecenie nr R (87) 15 Komitetu Ministrów regu­ lujące wykorzystywanie danych osobowych przez policję, przy­ jęte przez Radę Europy w dniu 17 września 1987 r., uwzględniając przedłożony przez zarząd projekt przepisów dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze to, że Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego, przyjmuje przepisy wykonawcze dotyczące plików roboczych do celów analizy (dalej zwane „przepisami”),

STANOWI, CO NASTĘPUJE: ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE

c) „analiza” oznacza zbieranie, przetwarzanie lub wykorzysty­ wanie danych, mające na celu pomoc w śledztwie lub dochodzeniu, zgodnie z art. 14 ust. 2 decyzji o Europolu; d) „uczestnicy grupy analitycznej” oznaczają analityków i innych pracowników Europolu wyznaczonych przez dyrek­ tora, jak również oficerów łącznikowych lub ekspertów z państw członkowskich dostarczających informacji lub zaangażowanych w analizę w rozumieniu art. 14 ust. 4 decyzji o Europolu; e) „przetwarzanie danych osobowych” lub „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub ciąg operacji dokonywanych na danych osobowych – także metodami automatycznej obróbki danych – takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub prze­ kształcanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie. Artykuł 2 Zakres stosowania Przepisy określone w niniejszej decyzji mają zastosowanie do przetwarzania danych do celów analizy, o czym mowa w art. 14 ust. 1 decyzji o Europolu. Artykuł 3 Dane dostarczane do celów analizy 1. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 14 ust. 3 decyzji o Europolu dane dostarczane do celów analizy są przekazywane zarówno w formie uporządkowanej, jak i nieuporządkowanej przez jednostki krajowe lub, zależnie od pilności danych, mogą one być kierowane bezpośrednio przez wyznaczone właściwe organy do Europolu w celu włączenia tych danych do pliku roboczego do celów analizy. Państwo członkowskie dostarcza­ jące danych powiadamia Europol o celu, w którym są dostar­ czane, oraz o wszelkich ograniczeniach dotyczących ich wyko­ rzystania, usuwania lub niszczenia, w tym o ewentualnych ogra­ niczeniach dotyczących dostępu na zasadach ogólnych lub szczególnych. To państwo członkowskie może także infor­ mować Europol o wszelkich takich ograniczeniach na później­ szym etapie. Europol zapewnia, by strony trzecie dostarczające takich danych powiadamiały Europol o celu, w którym są dostarczane, oraz o wszelkich ograniczeniach dotyczących ich wykorzystania. Po otrzymaniu takich danych określa się w możliwie najkrót­ szym terminie, w jakim zakresie będą one włączane do konkret­ nego pliku.

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszych przepisów: a) „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; „osoba możliwa do zidentyfikowania” to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie numeru identyfikacyjnego lub co najmniej jednego znaku szczególnego związanego z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekono­ miczną, kulturową lub społeczną; b) „plik roboczy do celów analizy” oznacza plik utworzony do celów analizy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 decyzji o Europolu;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.