Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 13

Strona 13 z 19

Artykuł 24 Bezpieczeństwo Przepisy dotyczące bezpieczeństwa przyjmowane są przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną. Artykuł 25 Funkcja depozytariusza umów Jeżeli Sekretarz Generalny został wyznaczony jako depozytariusz umowy zawartej między Unią lub Euro­ pejską Wspólnotą Energii Atomowej a jednym lub kilkoma państwami lub organizacjami międzynarodo­ wymi, akty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia tych umów składa się w siedzibie Rady.

(1) Zob. oświadczenie k) poniżej: k) w odniesieniu do art. 22: „Zadaniem Służby Prawnej Rady jest również udzielanie wsparcia państwom członkowskim zgłaszającym inicjatywę w rozumieniu art. 76 lit. b) TFUE, między innymi w celu sprawdzenia jakości redakcyjnej takich inicjatyw, jeśli o takie wsparcie wnosi dane państwo członkowskie”. Zob. oświadczenie l) przedstawione poniżej: l) w odniesieniu do art. 22: „Członkowie Rady przedstawiają uwagi odnośnie do wniosków dotyczących oficjalnego ujednolicenia tekstów usta­ wodawczych w ciągu trzydziestu dni roboczych od przekazania tych wniosków przez Sekretariat Generalny. Członkowie Rady dopilnowują, by te przepisy wniosku dotyczącego przekształcenia tekstów ustawodawczych, które przejęto z wcześniejszego aktu bez dokonywania zmian merytorycznych, były analizowane zgodnie z ustalonymi zasadami analizy wniosków dotyczących ujednolicenia”. (2) Dz.U. C 73 z 17.3.1999, s. 1. (3) Ust. 1 i ust. 2 akapit pierwszy mają to samo brzmienie co art. 240 ust. 2 TFUE.

L 325/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

W takich przypadkach Sekretarz Generalny wykonuje obowiązki depozytariusza i zapewnia opublikowanie w Dzienniku Urzędowym dat wejścia w życie powyższych umów. Artykuł 26 Reprezentacja przed Parlamentem Europejskim Rada jest reprezentowana przed Parlamentem Europejskim i jego komisjami przez prezydencję lub, za zgodą prezydencji, przez członka uprzednio ustalonej grupy trzech państw członkowskich, o których mowa w art. 1 ust. 4, przez kolejną prezydencję lub przez Sekretarza Generalnego. Z upoważnienia prezydencji Radę mogą również reprezentować przed komisjami Parlamentu Europejskiego wyżsi urzędnicy Sekretariatu Generalnego. W przypadku Rady do Spraw Zagranicznych Rada jest reprezentowana przed Parlamentem Europejskim i jego komisjami przez jej przewodniczącego. W razie potrzeby może go zastąpić członek tej Rady, reprezentujący państwo członkowskie, które sprawuje półroczną prezydencję Rady. Z upoważnienia jej przewodniczącego Radę do Spraw Zagranicznych mogą również reprezentować przed komisjami Parla­ mentu Europejskiego wyżsi urzędnicy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych lub, w stosownych przy­ padkach, Sekretariatu Generalnego Rady. Rada może również przedstawiać swoje poglądy Parlamentowi Europejskiemu w drodze pisemnego oświad­ czenia. Artykuł 27 Przepisy dotyczące formy aktów Przepisy dotyczące formy aktów zawarte są w załączniku VI. Artykuł 28 Korespondencja kierowana do Rady Korespondencja do Rady kierowana jest do przewodniczącego na poniższy adres siedziby Rady: Rada Unii Europejskiej rue de la Loi, 175 B–1048 Bruksela

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/51

ZAŁĄCZNIK I Wykaz składów Rady 1. Sprawy Ogólne (1);

2. Sprawy Zagraniczne (2); 3. Sprawy Gospodarcze i Finansowe (3); 4. Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (4); 5. Zatrudnienie, Polityka Społeczna, Zdrowie i Ochrona Konsumentów; 6. Konkurencyjność (Rynek Wewnętrzny, Przemysł i Badania) (5); 7. Transport, Telekomunikacja i Energia; 8. Rolnictwo i Rybołówstwo; 9. Środowisko; 10. Edukacja, Młodzież i Kultura (6). Każde państwo członkowskie ustala swoją reprezentację w Radzie, zgodnie z art. 16 ust. 2 TUE. Kilku ministrów może uczestniczyć w charakterze członków tego samego składu Rady przy odpowiednim dostosowaniu porządku obrad i organizacji prac (7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.