Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 19

Strona 19 z 19

L 325/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

ZAŁĄCZNIK VI Przepisy dotyczące formy aktów A. Forma rozporządzeń 1. Rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę oraz rozporządzenia Rady zawierają: a) w tytule wyraz „rozporządzenie”, po którym następuje kolejny numer, data przyjęcia i określenie przedmiotu. W przypadku rozporządzenia wykonawczego przyjętego przez Radę zgodnie z art. 291 ust. 2 TFUE, rozpo­ rządzenie zawiera w tytule wyrazy „rozporządzenie wykonawcze”; b) odpowiednio, wyrazy „Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej” lub „Rada Unii Europejskiej”; c) odniesienie do przepisów, na podstawie których rozporządzenie jest przyjmowane, poprzedzone wyrazem „uwzględniając”; d) odniesienie do przedłożonych wniosków i otrzymanych opinii; e) uzasadnienie przyjęcia rozporządzenia, poprzedzone wyrazami „a także mając na uwadze, co następuje:”; motywy są numerowane; f) odpowiednio, wyrazy „przyjmują niniejsze rozporządzenie” lub „przyjmuje niniejsze rozporządzenie”, po których następuje część normatywna rozporządzenia. 2. Rozporządzenia są podzielone na artykuły, które są, w stosownych przypadkach, pogrupowane w rozdziały i sekcje. 3. Końcowy artykuł rozporządzenia określa datę wejścia w życie w przypadku, gdy data ta przypada przed dwudzie­ stym dniem lub po dwudziestym dniu po opublikowaniu. 4. Po końcowym artykule rozporządzenia umieszcza się: a) (i) zdanie: „Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich”; lub (ii) zdanie: „Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkow­ skich zgodnie z Traktatami”, w przypadkach gdy dany akt jest stosowany wobec wszystkich państw członkowskich i we wszystkich państwach członkowskich (1) b) wyrazy „Sporządzono w... dnia … ”, po których następuje data przyjęcia rozporządzenia, oraz c) w przypadku: (i) rozporządzenia przyjętego wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, sformułowanie: „W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący” „W imieniu Rady Przewodniczący”

po którym następują nazwiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady urzędującego w momencie przyjęcia rozporządzenia;

(ii) rozporządzenia Rady, sformułowanie: „W imieniu Rady Przewodniczący” po którym następuje nazwisko przewodniczącego Rady urzędującego w momencie przyjęcia rozporzą­ dzenia.

(1) Zob. oświadczenie o) poniżej: o) w odniesieniu do załącznika VI część A pkt 4 lit. a) ppkt (ii) „Rada przypomina, że w określonych w Traktatach przypadkach, gdy danego aktu nie stosuje się wobec wszystkich państw członkow­ skich lub we wszystkich państwach członkowskich, konieczne jest wyraźne określenie geograficznego zakresu jego zastosowania w motywach i w treści danego aktu.” ;

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/61

B. Forma dyrektyw, decyzji, zaleceń i opinii 1. Dyrektywy i decyzje przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę oraz dyrektywy i decyzje Rady zawierają w swoim tytule wyraz dyrektywa lub decyzja. W przypadku dyrektywy lub decyzji wykonawczych przyjętych przez Radę zgodnie z art. 291 ust. 2 TFUE, dyrektywa lub decyzja zawierają w tytule wyrazy dyrektywa „wykonawcza” lub „decyzja wykonawcza”. 2. Zalecenia i opinie wydane przez Radę zawierają w swoim tytule wyraz „zalecenie” lub „opinia”. 3. Przepisy dotyczące rozporządzeń zawarte w części A powyżej stosuje się odpowiednio i z zastrzeżeniem stosow­ nych postanowień Traktatów do dyrektyw i decyzji. C. Forma decyzji, o których mowa w art. 25 TUE Decyzje te zawierają w tytule wyrazy „Decyzja Rady”, po których następują kolejny numer (rok/numer/WPZiB), data przyjęcia i określenie ich przedmiotu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.