Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 2

Strona 2 z 19

W niniejszym regulaminie wewnętrznym, poza przepisami szczególnymi, odniesienia do prezydencji lub przewodniczącego mają zastosowanie do każdej osoby przewodniczącej jednemu ze składów Rady lub, w stosownych przypadkach, jednemu z jej organów przygotowawczych.

Artykuł 2 Składy Rady, rola Rady do Spraw Ogólnych i Rady do Spraw Zagranicznych oraz programy działań 1. Rada zbiera się na posiedzenia w różnych składach, w zależności od przedmiotu obrad. Wykaz składów Rady innych niż Rada do Spraw Ogólnych i Rada do Spraw Zagranicznych przyjmowany jest przez Radę Europejską stanowiącą większością kwalifikowaną (4). Wykaz składów Rady zawarty jest w załączniku I.

(1) Ustęp ten ma to samo brzmienie co art. 237 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „TFUE”). (2) Ustęp ten ma to samo brzmienie co lit. b) artykułu Protokołu w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europejskiej. (3) Ustęp ten ma to samo brzmienie co art. 1 decyzji Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady (Dz.U. L 315 z 2.12.2009, s. 50). (4) Te dwa zdania oparte są na odpowiednio zmienionym brzmieniu art. 16 ust. 6 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej (zwanego dalej „TUE”) i art. 236 lit. a) TFUE.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/37

2. Rada do Spraw Ogólnych zapewnia spójność prac różnych składów Rady. Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich ciągłość, w powiązaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją (1). Jest odpowiedzialna za ogólną koordynację kierunków działania, zagadnień instytucjonalnych i administracyjnych, spraw horyzontalnych, które wywierają wpływ na różne kierunki działania Unii Euro­ pejskiej, takich jak wieloletnie ramy finansowe i rozszerzenie, oraz wszelkich spraw powierzonych Radzie przez Radę Europejską, z uwzględnieniem zasad działania unii gospodarczej i walutowej.

3. Zasady przygotowywania posiedzeń Rady Europejskiej przewidziane są w art. 3 regulaminu wewnętrz­ nego Rady Europejskiej są następujące:

a) Dla potrzeb przygotowań, o których mowa w art. 2 ust. 2 regulaminu wewnętrznego Rady Europejskiej, co najmniej cztery tygodnie przed każdym zwykłym posiedzeniem Rady Europejskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady Europejskiej, jej przewodniczący w ścisłej współpracy z członkiem Rady Europejskiej reprezentującym państwo członkowskie sprawujące półroczną prezy­ dencję Rady oraz z Przewodniczącym Komisji, przedkłada Radzie do Spraw Ogólnych projekt porządku obrad z uwagami.

Wkłady pozostałych składów Rady w prace Rady Europejskiej są przekazywane Radzie do Spraw Ogólnych nie później niż na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Europejskiej.

Przewodniczący Rady Europejskiej, w ścisłej współpracy, o której mowa w akapicie pierwszym, opraco­ wuje projekt wytycznych do konkluzji Rady Europejskiej i, w stosownych przypadkach, projekty konkluzji i projekty decyzji Rady Europejskiej, które są przedmiotem debaty na forum Rady do Spraw Ogólnych.

Ostatnie posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych ma miejsce w ciągu pięciu dni poprzedzających posie­ dzenie Rady Europejskiej. W świetle tej ostatniej debaty Przewodniczący Rady Europejskiej ustala wstępny porządek obrad.

b) Z wyjątkiem przypadków nagłych i nieprzewidzianych związanych, na przykład, z aktualną sytuacją międzynarodową, żaden inny skład Rady ani żaden z jej organów przygotowawczych nie może deba­ tować nad kwestią przedłożoną Radzie Europejskiej w okresie między posiedzeniem Rady do Spraw Ogólnych, po którym ustala się wstępny porządek obrad Rady Europejskiej, a posiedzeniem Rady Europejskiej.

c) Rada Europejska przyjmuje swój porządek obrad na początku posiedzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.