Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 6

Strona 6 z 19

Nagrania z obrad są dostępne przez okres co najmniej miesiąca na stronie internetowej Rady. Wynik głosowania przedstawiany jest za pomocą środków wizualnych. Sekretariat Generalny zapewnia podanie do wiadomości publicznej z odpowiednim wyprzedzeniem terminów i przybliżonego czasu takich transmisji audiowizualnych oraz podejmuje wszelkie praktyczne działania w celu zapewnienia właściwego wdrożenia przepisów niniejszego artykułu. 4. Wyniki głosowań i objaśnienia głosowań członków Rady lub ich przedstawicieli w komitecie pojed­ nawczym przewidzianym w ramach zwykłej procedury prawodawczej, jak również oświadczenia włączone do protokołu Rady i punkty tego protokołu, które odnoszą się do posiedzenia komitetu pojednawczego, podaje się do wiadomości publicznej. 5. Rozpatrując wnioski lub inicjatywy prawodawcze, Rada powstrzymuje się od przyjmowania aktów, które nie są przewidziane w Traktatach, takich jak rezolucje, konkluzje lub oświadczenia inne niż te, które towarzyszą przyjęciu aktu i które mają zostać włączone do protokołu Rady.

(1) Zdanie to ma to samo brzmienie co art. 16 ust. 8 zdanie pierwsze TUE.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/41

Artykuł 8 Inne przypadki obrad Rady otwartych dla publiczności i debat jawnych 1. W przypadku gdy Rada rozpatruje wnioski odnoszące się do aktów o charakterze nieustawodawczym dotyczące przepisów, które są prawnie wiążące w państwach członkowskich lub dla państw członkowskich w drodze rozporządzeń, dyrektyw lub decyzji na podstawie stosownych postanowień Traktatów, z wyjątkiem środków wewnętrznych, aktów administracyjnych lub budżetowych, aktów dotyczących stosunków międzyinstytucjonalnych lub międzynarodowych lub aktów niemających charakteru wiążącego (takich jak konkluzje, zalecenia lub rezolucje), pierwsze obrady Rady w sprawie ważnych nowych wniosków są otwarte dla publiczności. Prezydencja określa, które spośród nowych wniosków są ważne, a Rada lub Komitet Stałych Przedstawicieli mogą w odpowiednich przypadkach postanowić inaczej. W indywidualnych przypadkach prezydencja może zadecydować, że kolejne obrady Rady na temat jednego z wniosków, o których mowa w akapicie pierwszym, także są otwarte dla publiczności, o ile Rada lub Komitet Stałych Przedstawicieli nie postanowią inaczej. 2. Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę lub Komitet Stałych Przedstawicieli, stanowiące większością kwalifikowaną, Rada odbywa debaty jawne dotyczące ważnych zagadnień mających wpływ na interesy Unii Europejskiej i jej obywateli. Zagadnienia lub specjalne tematy poruszane podczas takich debat są proponowane przez prezydencję, członka Rady lub Komisję z uwzględnieniem wagi danej kwestii i zainteresowania, jakim cieszy się ona wśród obywateli. 3. Rada do Spraw Ogólnych przeprowadza jawną debatę orientacyjną w sprawie 18-miesięcznego programu działań. Debaty orientacyjne przeprowadzane w innych składach Rady i określające ich priorytety są również jawne. Dokonywana przez Komisję prezentacja jej pięcioletniego programu prac, rocznego programu prac i rocznej strategii politycznej, jak również następujące po nich debaty w Radzie, są jawne. 4. Z chwilą wysłania wstępnego porządku obrad, zgodnie z art. 3:

a) punkty porządku obrad Rady, które są otwarte dla publiczności zgodnie z ust. 1, są oznaczone wyra­ zami „obrady otwarte dla publiczności”; b) punkty porządku obrad Rady, które są otwarte dla publiczności zgodnie z ust. 2 i 3, są oznaczone wyrazami „debata jawna”. Obrady Rady otwarte dla publiczności i debaty jawne zgodnie z niniejszym artykułem są publicznie trans­ mitowane w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 3. Artykuł 9 Podawanie do wiadomości publicznej wyników głosowań, objaśnień głosowania i protokołów w innych przypadkach 1. W przypadku gdy Rada przyjmuje akty o charakterze nieustawodawczym, o których mowa w art. 8 ust. 1, do wiadomości publicznej podawane są wyniki głosowań i objaśnienia głosowania członków Rady, jak również oświadczenia włączone do protokołu Rady i punkty w tym protokole odnoszące się do przyjęcia takich aktów. 2. Ponadto do wiadomości publicznej podawane są wyniki głosowań:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 35 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.