Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 4

L 325/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i art. 38,

o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjedno­ czonymi Ameryki i Umowę o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczo­ nymi Ameryki. Zgodnie z powyższą decyzją prezydencja Rady w dniu 28 października 2009 r. wymieniła doku­ menty zatwierdzające z prokuratorem generalnym USA w Waszyngtonie, DC.

uwzględniając art. 3 decyzji Rady 2003/516/WE z dnia 6 czerwca 2003 r. dotyczącej podpisania umów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie ekstradycji oraz wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych,

(4)

Obydwie umowy wejdą w życie w dniu 1 lutego 2010 r.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie zgody, której Rada udzieliła w dniu 26 kwietnia 2002 r. prezydencji, na rozpoczęcie z udziałem Komisji negocjacji ze Stanami Zjednoczo­ nymi Ameryki, wynegocjowano z USA dwie umowy o współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, jedną o ekstradycji, a drugą o wzajemnej pomocy prawnej.

(6)

Niderlandy poinformowały prezydencję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. 2 umowy o ekstradycji pragną rozsze­ rzyć zakres terytorialny tej umowy na Antyle Holender­ skie i Arubę. Rozszerzenie to odbyło się za pośrednic­ twem przekazania przez Sekretariat Generalnym Rady noty dyplomatycznej Przedstawicielstwu Stanów Zjedno­ czonych Ameryki przy Unii Europejskiej w dniu 9 czerwca 2009 r., co zostało potwierdzone w nocie dyplomatycznej Przedstawicielstwa Stanów Zjednoczo­ nych Ameryki przedłożonej Unii Europejskiej w dniu 16 czerwca 2009 r.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2003/516/WE z dnia 6 czerwca 2003 r. (1), w dniu 25 czerwca 2003 r. w imieniu Unii Europejskiej podpisano Umowę o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (2) i Umowę o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (3).

Biorąc pod uwagę zbliżające się wejście w życie umowy o sprawie ekstradycji między UE a USA, przedmiotowe rozszerzenie zakresu terytorialnego powinno zostać zatwierdzone przez Radę.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Zgodnie z decyzją Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. (4) zawarto Umowę

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 181 181 181 291 z z z z 19.7.2003, 19.7.2003, 19.7.2003, 7.11.2009, s. s. s. s. 25. 27. 34. 40.

Artykuł 1 Zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. b Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki niniejszym w imieniu Unii Europejskiej zatwierdza się rozszerzenie zakresu terytorialnego tej umowy na Antyle Holenderskie i Arubę.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/5

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.