Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 6

Strona 1 z 6
L 325/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

na podstawie prawa publicznego utworzone umową lub na podstawie umowy między dwoma państwami lub większą ich liczbą;

uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol) (1) (zwaną dalej „decyzją o Europolu”), w szczególności jej art. 26 ust. 1 lit. b) i art. 59 ust. 1 lit. c),

c) „strony trzecie” oznaczają państwa trzecie i organizacje;

uwzględniając projekt przepisów przedłożony przez zarząd po wydaniu opinii w sprawie tego projektu przez wspólny organ nadzorczy,

d) „organy UE” oznaczają instytucje, organy, biura i agencje, które ustanowiono Traktatem o Unii Europejskiej oraz trak­ tatami ustanawiającymi Wspólnoty Europejskie lub na podstawie tych traktatów, o których mowa w art. 22 ust. 1 decyzji o Europolu;

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, e) „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie numeru identyfikacyjnego lub co najmniej jednego znaku szczególnego związanego z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekono­ miczną, kulturową lub społeczną;

a także mając na uwadze to, że zgodnie z decyzją o Europolu, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego, przyjmuje przepisy wyko­ nawcze regulujące stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych (zwane dalej „przepisami”),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszych przepisów,

f) „informacje niejawne” oznaczają wszelkie informacje i materiały o dowolnej formie, których nieuprawnione ujaw­ nienie mogłoby w różnym stopniu wyrządzić szkodę podstawowym interesom Europolu, co najmniej jednego państwa członkowskiego lub partnerów Europolu i które wymagają stosowania odpowiednich środków bezpieczeń­ stwa;

a) „państwa trzecie”, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) decyzji o Europolu, oznaczają państwa niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej;

g) „porozumienie strategiczne” oznacza porozumienie umożli­ wiające wymianę informacji niebędących danymi osobo­ wymi;

b) „organizacje”, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. b) decyzji o Europolu, oznaczają organizacje takie jak organizacje międzynarodowe i organy im podległe działające na podstawie prawa publicznego lub inne organy działające

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

h) „porozumienie operacyjne” oznacza porozumienie umożli­ wiające wymianę informacji, w tym danych osobowych;

i) „porozumienie o współpracy” oznacza porozumienie strate­ giczne lub porozumienie operacyjne;

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/7

j) „uzgodnienia robocze” oznaczają uzgodnienia między Euro­ polem a organem UE dotyczące ich współpracy, które umoż­ liwiają wymianę informacji, w tym danych osobowych; k) „przetwarzanie danych osobowych” lub „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub ciąg operacji dokonywanych na danych osobowych – także metodami automatycznej obróbki danych – takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub prze­ kształcanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie; l) „właściwe organy” oznaczają wszystkie instytucje publiczne w państwach członkowskich lub w państwach trzecich odpowiedzialne zgodnie z prawem krajowym za zapobie­ ganie przestępstwom i ich zwalczanie. Artykuł 2 Zakres stosowania Niniejsze przepisy regulują stosunki Europolu z organami UE i ze stronami trzecimi, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych, oraz ustanawiają procedury stosowane podczas negocjowania i zawierania porozumień o współpracy oraz negocjowania i dokonywania uzgodnień roboczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.