Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 62

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 62

L 325/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2009/938/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Metoda kasowa jest uproszczoną i opcjonalną metodą przeznaczoną dla małych przedsiębiorstw, które nie korzystają ze zwolnienia z podatku. Pozwala ona tym podatnikom na stosowanie prostej zasady, która przyj­ muje za podstawę datę dokonywanych przez nich płat­ ności i realizowanych transakcji w celu ustalenia, w którym momencie mają oni, odpowiednio, korzystać z prawa do odliczenia VAT i zapłacić podatek. Metoda ta jest zatem dla podatników metodą upraszczającą, która może poza tym przynosić im korzyści finansowe.

Na zasadzie odstępstwa od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE, decyzją Rady 2007/133/WE (2) Królestwo Szwecji (zwane dalej „Szwecją”) i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwane dalej „Zjed­ noczonym Królestwem”) zostały upoważnione do zawie­ szenia powstania prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) do czasu jego zapłacenia dostawcy towarów lub usługodawcy w odniesieniu do podatników stosujących opcjonalną metodę, przy zasto­ sowaniu której, zgodnie z art. 66 lit. b) tej dyrektywy, VAT od realizowanych przez nich dostaw towarów i świadczonych przez nich usług staje się wymagalny w momencie otrzymania zapłaty (metoda zwana metodą kasową). Aby móc korzystać z tej metody, roczne obroty podatników nie mogą przekraczać 3 000 000 SEK w przypadku Szwecji i 1 350 000 GPB w przypadku Zjednoczonego Królestwa. Pismami zarejestrowanymi przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 3 marca 2009 r. w odniesieniu do Szwecji i w dniu 15 stycznia 2009 r. w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa Szwecja i Zjednoczone Króle­ stwo zwróciły się o upoważnienie do przedłużenia tego specjalnego środka stanowiącego odstępstwo. Zjedno­ czone Królestwo wystąpiło także o podwyższenie pułapu rocznych obrotów w ramach tej metody do 1 500 000 GBP. Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismami z dnia 9 lipca 2009 r. Komisja przekazała wnioski Szwecji i Zjednoczonego Królestwa pozostałym państwom członkowskim. Pismami z dnia 13 lipca 2009 r. Komisja powiadomiła Szwecję i Zjednoczone Królestwo, że znajduje się w posiadaniu wszystkich infor­ macji, które uznaje za niezbędne do rozpatrzenia wnio­ sków.

W dniu 28 stycznia 2009 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy mającej na celu zmianę dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania i pozwalającej również państwom członkowskim na zawieszenia powstania prawa do odliczenia VAT do czasu jego zapłacenia dostawcy towarów lub usługodawcy w odniesieniu do podatników o rocznych obrotach nieprzekraczających określonego pułapu, który państwa członkowskie mogą ustalić na poziomie do 2 000 000 EUR, i korzystających w związku z tym z opcjonalnej metody, przy zastoso­ waniu której VAT obciążający realizowane przez nich transakcje staje się wymagalny dopiero po otrzymaniu zapłaty.

(6)

Wnioskowany specjalny środek stanowiący odstępstwo nie ma wpływu na wysokość dochodów z VAT uzyski­ wanych przez Szwecję i Zjednoczone Królestwo na etapie konsumpcji końcowej i nie ma żadnego wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z VAT,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE, upoważnia się Szwecję i Zjednoczone Królestwo do zawieszenia powstania prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do podatników, o których mowa w akapicie drugim, do czasu zapłacenia go dostawcy towarów lub usługodawcy.

(3)

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 57 z 24.2.2007, s. 12.

Zainteresowani podatnicy musieli zdecydować się na korzys­ tanie z metody, przy zastosowaniu której VAT od realizowa­ nych przez nich dostaw towarów i świadczonych przez nich usług staje się wymagalny w momencie otrzymania przez nich zapłaty. Przy stosowaniu tej metody ich roczne obroty nie mogą przekraczać 3 000 000 SEK w przypadku Szwecji i 1 500 000 GPB w przypadku Zjednoczonego Królestwa.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/63

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie dyrektywy upoważniającej państwa członkowskie do zawieszenia powstania prawa do odliczenia VAT do czasu jego zapłacenia dostawcy towarów lub usługodawcy w odniesieniu do podatników o rocznych obrotach nieprzekraczają­ cych określonego pułapu i którzy w związku z tym korzystają z opcjonalnej metody, przy zastosowaniu której podatek od realizowanych przez nich dostaw i świadczonych przez nich usług staje się wymagalny w momencie otrzymania przez nich zapłaty. W każdym przypadku niniejszą decyzję stosuje się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 64 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.