Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 64

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2009-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 64

L 325/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2009

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2009/939/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na zasadzie odstępstwa od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE, decyzją Rady 2007/133/WE (2) Republika Słowenii (zwana dalej „Słowenią”) została upoważniona do zawieszenia powstania prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) do czasu jego zapłacenia dostawcy towarów lub usługodawcy w odniesieniu do podatników stosujących opcjonalną metodę, przy zasto­ sowaniu której, zgodnie z art. 66 lit. b) tej dyrektywy, VAT od realizowanych przez nich dostaw towarów i świadczonych przez nich usług staje się wymagalny w momencie otrzymania zapłaty (metoda zwana metodą kasową). Aby móc korzystać z tej metody, roczne obroty podatników nie mogą przekraczać 208 646 EUR. Pismami, które wpłynęły do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniach 23 i 31 lipca 2009 r., Słowenia zwró­ ciła się o upoważnienie do przedłużenie tego specjalnego środka stanowiącego odstępstwo. Słowenia zwróciła się także o podwyższenie pułapu rocznych obrotów w ramach tej metody do 400 000 EUR. Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 25 września 2009 r. Komisja przekazała wniosek Słowenii pozostałym państwom członkowskim. Pismem z dnia 29 września 2009 r. Komisja powiado­ miła Słowenię, że znajduje się w posiadaniu wszystkich informacji, które uznaje za niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Metoda kasowa jest uproszczoną i opcjonalną metodą przeznaczoną dla małych przedsiębiorstw, które nie korzystają ze zwolnienia z podatku. Umożliwia ona tym podatnikom stosowanie prostej zasady, która przyj­ muje za podstawę datę dokonywanych przez nich płat­ ności i realizowanych transakcji w celu ustalenia, w którym momencie mają oni, odpowiednio, korzystać z prawa do odliczenia VAT i zapłacić podatek. Metoda ta jest zatem dla podatników metodą upraszczającą, która może poza tym przynosić im korzyści finansowe.

W dniu 28 stycznia 2009 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy mającej na celu zmianę dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania i pozwalającej również państwom członkowskim na zawieszenia powstania prawa do odliczenia VAT do czasu jego zapłacenia dostawcy towarów lub usługodawcy w odniesieniu do podatników o rocznych obrotach nieprzekraczających określonego pułapu, który państwa członkowskie mogą ustalić na poziomie do 2 000 000 EUR, i korzystających w związku z tym z opcjonalnej metody, przy zastoso­ waniu której VAT obciążający realizowane przez nich transakcje staje się wymagalny dopiero po otrzymaniu zapłaty.

(6)

Wnioskowany specjalny środek stanowiący odstępstwo nie ma wpływu na wysokość dochodów z VAT Słowenii pobieranego na etapie ostatecznej konsumpcji i nie ma żadnego wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE, upoważnia się Słowenię do zawieszenia powstania prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do podatników, o których mowa w akapicie drugim, do czasu zapłacenia go dostawcy towarów lub usługodawcy.

(2)

(3)

Zainteresowani podatnicy musieli zdecydować się na korzys­ tanie z metody, przy zastosowaniu której VAT od realizowa­ nych przez nich dostaw towarów i świadczonych przez nich usług staje się wymagalny w momencie otrzymania przez nich zapłaty. Przy stosowaniu tej metody ich roczne obroty nie mogą przekraczać 400 000 EUR.

(4)

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie dyrektywy upoważniającej państwa członkow­ skie do zawieszenia powstania prawa do odliczenia VAT do czasu jego zapłacenia dostawcy towarów lub usługodawcy w odniesieniu do podatników o rocznych obrotach nieprzekra­ czających określonego pułapu i którzy w związku z tym korzys­ tają z opcjonalnej metody, przy zastosowaniu której podatek od realizowanych przez nich dostaw towarów i świadczonych przez nich usług staje się wymagalny w momencie otrzymania przez nich zapłaty. W każdym przypadku niniejszą decyzję stosuje się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r.

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 57 z 24.2.2007, s. 12.

11.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/65

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 325 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 62 z 200911.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L325 - 35 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dz. U. L325 - 33 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L325 - 30 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L325 - 28 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L325 - 26 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L325 - 25 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L325 - 23 z 200911.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L325 - 14 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dz. U. L325 - 12 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dz. U. L325 - 6 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dz. U. L325 - 4 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L325 - 3 z 200911.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dz. U. L325 - 1 z 200911.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.